Bo­lonj­ski pro­ces je do­bro za­miš­ljen i lo­še pro­ve­den

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ik)

Ide­ja bo­lonj­skog pro­ce­sa je do­bra, ali je lo­še pro­ve­de­na u prak­si, sma­tra 52 pos­to is­pi­ta­ni­ka, dok sa­mo šest pos­to mis­li da je taj pro­ces do­bar. Čak če­t­vr­ti­na is­pi­ta­nih ka­že da bi bo­lonj­ski pro­ces tre­ba­lo uki­nu­ti, i to uglav­nom oni ko­ji su stu­dij za­vr­ši­li pri­je nje­go­va uvo­đe­nja. Ve­ći­na is­pi­ta­ni­ka sma­tra da je po­treb­na re­vi­zi­ja i pri­la­god­ba bo­lonj­skog pro­ce­sa. An­ke­tu je na 300 is­pi­ta­ni­ka pro­veo EduCen­tar. Pred­nos­ti bo­lo­nje is­pi­ta­ni­ci vi­de u to­me što su stu­den­ti pri­si­lje­ni re­do­vi­to uči­ti, a ne­dos­ta­ci su pro­du­že­tak stu­di­ja na pet go­di­na i nes­prem­nost za tr­ži­šte ra­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.