Ob­nov­lje­no ko­šar­ka­ško igra­li­šte na Li­je­voj ba­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bb)

U sklo­pu pro­jek­ta „Stay in the Ga­me“, ko­ji pro­vo­di tur­ska Do­gus gru­pa, u Vu­ko­va­ru je otvo­re­no novo ko­šar­ka­ško igra­li­šte na Li­je­voj ba­ri. Do­gus gru­pa i Eu­ro­li­ga su Ko­šar­ka­škom klu­bu Vu­ko­var do­ni­ra­li 24 ko­šar­ka­ške lop­te, a odi­gra­na je i pri­ja­telj­ska utak­mi­ca iz­me­đu ko­šar­ka­ša KK Vu­ko­var i mi­je­ša­ne mom­ča­di ju­ni­ora Ci­bo­ne i Ce­de­vi­te.

To­mis­lav Ku­har po­kraj to­plin­ske sta­ni­ce u svo­joj zgra­di u Senj­skoj 10 u Kar­lov­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.