Bu­du­ći ti­ma­ri­te­lji idu na obu­ku u Aus­tri­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Hr­vo­je Šla­bek

Bi­lo je pro­ble­ma s pri­bav­lja­njem do­zvo­la za uvoz de­va iz Dan­ske, no sad je sve ri­je­še­no. De­ve će bi­ti smje­šte­ne bli­zu Sta­rog gra­da hr­vo­je.sla­bek@ve­cer­nji.net De­ve u Đur­đe­vac, u je­di­nu hr­vat­sku pus­ti­nju, ipak ne­će sti­ći do Pi­co­ki­ja­de, ko­ja se odr­ža­va idu­ći vi­kend. Do­la­zak za hr­vat­ske pri­li­ke eg­zo­tič­nih pap­ka­ra od­go­đen je za ko­lo­voz. U me­đu­vre­me­nu, pri­pre­ma se pros­tor za nji­hov bo­ra­vak u “gra­du Pi­co­ka”, a usko­ro će se na obu­ku pos­la­ti i bu­du­ći ti­ma­ri­te­lji. – Dvo­ji­ca čla­no­va na­šeg ko­njič­kog klu­ba usko­ro pu­tu­ju u Aus­tri­ju, na jed­nu ta­moš­nju far­mu na ko­joj ima i de­va. Ra­de­ći na far­mi, us­put će uči­ti ka­ko se vo­di bri­ga o de­va­ma – ka­zao je ju­čer gra­do­na­čel­nik Želj­ko Lac­ko­vić. Od nje­ga doz­na­je­mo i da je bi­lo pro­ble­ma s pri­bav­lja­njem do­zvo­la za uvoz de­va iz Dan­ske, iz je­di- nog eu­rop­skog uz­ga­ja­li­šta, u Hr­vat­sku. Upra­va za ve­te­ri­nar­stvo naj­pri­je je od­bi­la iz­da­ti do­zvo­lu, jer je de­ve tre­ti­ra­la kao cir­ku­ske ži­vo­ti­nje, no na­kon objaš­nje­nja iz grad­ske upra­ve ka­ko će ih za­pra­vo tre­ti­ra­ti kao ži­vo­ti­nje za uz­goj, do­zvo­la je pris­ti­gla. – De­ve će bi­ti smje­šte­ne u nas­tam­bi ne­da­le­ko od Sta­ro­ga gra­da – ka­zao je Lac­ko­vić. U pla­nu je na­ba­vi­ti tri ili če­ti­ri ži­vo­ti­nje, ko­ji­ma se ci­je­na kre­će oko 3000 eura po gr­lu, a još ot­pri­li­ke to­li­ko sto­ji i pri­je­voz.

U pla­nu je na­ba­vi­ti tri ili če­ti­ri de­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.