Upri­zo­re­nje bit­ke iz 1593. go­di­ne kod ut­vr­de u Sisku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

Ovo­go­diš­nji „Bo­je­vi za Sisak A.D. 1593.“odr­žat će se u su­bo­tu i ne­dje­lju, 18. i 19. lip­nja kod ut­vr­de Sta­ri grad Sisak, a upri­zo­rit će bit­ku i do­ga­đa­nja iz 1593. go­di­ne. U sklo­pu Bo­je­va za Sisak odr­žat će se i tra­di­ci­onal­ni sa­jam “Li­je­pa na­ša Sa­va”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.