‘Ci­je­lu je ku­ću za­tre­sao uda­rac go­ri od gra­na­te’

Sti­je­na te­ža od dvi­je to­ne sru­ši­la se na obi­telj­sku ku­ću Ive Kreč­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca Vu­ko­vić

To je već dru­gi put da im je sti­je­na pa­la na ku­ću. Pr­vi put je bi­lo 2012. kad im se gro­ma­da te­ška oko to­nu sru­ši­la na krov sla­vi­ca.vu­ko­vic@ve­cer­nji.net Ka­me­na gro­ma­da te­ška 2-3 to­ne od­lo­mi­la se u uto­rak, 10-ak mi­nu­ta pos­li­je po­no­ći, sa Sr­đa, pa­la na ma­gis­tra­lu i ot­ko­tr­lja­la se do obi­telj­ske ku­će Ive Kreč­ka u du­bro­vač­koj Uli­ci Ma­ti­je Gup­ca. Uda­ri­la je svom si­li­nom u pro­zor so­be gdje se za­gla­vi­la, odva­liv­ši ko­mad zi­da. Pu­kom sre­ćom nit­ko ni­je stra­dao. U ku­ći su bi­li vlas­nik i nje­go­va su­pru­ga, dok su tro­ji­ca odras­lih si­no­va, ko­ji ta­ko­đer ži­ve s nji­ma, bi­li va­ni. – Bra­ća i ja ni­smo bi­li u ku­ći, a ve­li­ka je sre­ća što ro­di­te­lji ni­su stra­da­li. Otac mi je pet go­di­na bio u ra­tu i ka­že da ni­kad ovak­vo što ni­je do­ži­vio. To je bi­lo stra­vič­no! On i maj­ka baš su kre­nu­li u so­bu ka­da je ci­je­lu ku­ću za­tre­sao uda­rac go­ri od bi­lo kak­ve gra­na­te! – is­pri­čao nam je Kre­ši­mir Kre­čak. Ovo ni­je pr­vi put da im je sti­je­na pa­la na ku­ću. To se već do­go­di­lo 2012. go­di­ne. Gro­ma­da te­ška oko to­nu sru­či­la se na krov i uni­šti­la ga. Šte­tu su pla­ti­li sa­mi, kao i sud­ske tro­ško­ve spo­ra ko­ji su iz­gu­bi­li jer je sud oci­je­nio da je ri­ječ o ne­sret­nom slu­ča­ju. A sta­nov­ni­ci ovog di­je­la gra­da tvr­de da je ri­ječ o nes­truč­no obav­lje­nom pos­lu ka­da se gra­di­la tra­fos­ta­ni­ca 2011. i 2012., na­kon če­ga su se sti­je­ne odvo­ji­le te odro­na, ve­ćeg ili ma­njeg, ima na­kon sva­ke ja­če ki­še. – Da­nas sam bio go­re, po­pe­lo se nas ne­ko­li­ko. Još je si­gur­no 5-6 kri­tič­nih ko­ma­da ko­ji bi se mo­gli

Do­gra­do­na­čel­nik Želj­ko Ra­guž obi­šao je obi­telj Kre­čak i obe­ćao im po­moć Gra­da

od­lo­mi­ti. Ni­smo sa­mo mi na uda­ru. Stre­pi ci­je­la uli­ca, ovaj po­tez pre­ma ma­gis­tra­li – ka­že Kre­ši­mir Kre­čak. Na li­cu mjes­ta bio je i Želj­ko Ra­guž, do­gra­do­na­čel­nik Du­brov­ni­ka, za­du­žen za ko­mu­nal­ne pos­lo­ve. Obi­šao je obi­telj Kre­čak i obe­ćao im po­moć Gra­da. – Hva­la Bo­gu da nit­ko ni­je stra­dao, ni na ma­gis­tra­li ni u ku­ći. Pos­la­li smo di­za­li­cu da po­mak­ne ka­men, a obi­te­lji smo rek­li da nam po­ša­lju tro­škov­nik pa će­mo vi­dje­ti u ko­joj mje­ri im mo­že­mo na­dok­na­di­ti šte­tu – re­kao je Ra­guž, ko­ji is­ti­če da je pro­blem što je ma­gis­tra­la u nad­lež­nos­ti Hr­vat­skih ces­ta, a br­do je ta­ko­đer dr­žav­no. – Pro­blem tre­ba hit­no ri­je­ši­ti jer pi­ta­nje je tre­nut­ka ka­da će opet pas­ti neka sti­je­na. Ne­ma­mo što če­ka­ti, hit­no će­mo nešto po­du­ze­ti – obe­ća­va Ra­guž. Ka­že ka­ko ne oče­ku­je da bi se sta­nje mo­glo po­gor­ša­ti na­kon što kre­nu ra­do­vi na pro­jek­tu gol­fa na Sr­đu, ali naj­av­lju­je da će pos­ta­vi­ti za­štit­ne ogra­de.

Kad poč­nu ra­do­vi na Sr­đu, pos­ta­vit će se za­štit­na ogra­da, rek­li su iz grad­ske upra­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.