Trump Washington Pos­tu uki­nuo akre­di­ta­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (maš)

Pred­sjed­nič­ki kan­di­dat re­pu­bli­ka­na­ca Do­nald Trump uki­nuo je akre­di­ta­ci­je za pra­će­nje svo­je kam­pa­nje svim no­vi­na­ri­ma Washington Pos­ta i to zbog “ne­toč­nog i ten­den­ci­oz­nog pra­će­nja” nje­go­ve za sa­da po­vi­jes­no us­pješ­ne kam­pa­nje.

RE­UTERS

Uoči Eura Fran­cu­ska je na uli­ce gra­do­va ras­po­re­di­la oko 50 ti­su­ća po­li­ca­ja­ca i voj­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.