Ka­lif Al-Bag­h­da­di po­gi­nuo u Ra­ki?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pre­ma još ne­po­t­vr­đe­nim in­for­ma­ci­ja­ma, ka­ko je iz­vi­jes­ti­la no­vin­ska agen­ci­ja Amaq, ina­če po­ve­za­na s ISIL-om, “Abu Bakr al-Bag­h­da­di po­gi­nuo je u zrač­nim uda­ri­ma u Ra­ki pe­tog da­na ra­ma­za­na”. Irač­ka dr­žav­na te­le­vi­zi­ja još je proš­log tjed­na obja­vi­la da je Al-Bag­h­da­di ra­njen ti­je­kom zrač­nih uda­ra SAD-a i sa­vez­ni­ka u op­ko­lje­noj Ra­ki. Me­di­ji u Ira­nu obja­vi­li su da je Al-Bag­h­da­di pre­mi­nuo sa­mo ne­ko­li­ko da­na na­kon ra­nja­va­nja. SAD i nje­go­vi sa­vez­ni­ci još uvi­jek ni­su ni po­t­vr­di­li ni de­man­ti­ra­li ove in­for­ma­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.