Stop uboj­stvi­ma že­na i dje­voj­ki zbog čas­ti!

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (maš)

Vi­je­će su­nit­skih kle­ri­ka u Pa­kis­ta­nu obja­vi­lo je fa­tvu za sve one ko­ji po­či­ne uboj­stva že­na iz čas­ti. Ka­žu da su tak­va uboj­stva neo­prav­da­na i ne­etič­na te da Ku­ran ka­že da se dje­voj­ke mo­gu uda­ti za svo­ga oda­bra­ni­ka ako se sve stra­ne slo­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.