Otac ubo­ji­ce, ta­li­ban­ski ak­ti­vist, htio je pos­ta­ti pred­sjed­nik dr­ža­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Sil­va­na Pe­ri­ca sil­va­na.pe­ri­ca@ve­cer­nji.net

Vi­še svje­do­ka tvr­di da je ubo­ji­ca Omar Ma­te­en bio gay, da je do­la­zio u klub u ko­jem je po­či­nio po­kolj, te da je bio i na gay druš­tve­noj mre­ži Na­kon po­ko­lja u ne­dje­lju u gay-klu­bu u Or­lan­du na Flo­ri­di, u ko­jem je ži­vot iz­gu­bi­lo 49 lju­di, ot­kri­va­ju se de­ta­lji ko­ji ba­ca­ju novo svje­tlo na ubo­ji­cu. Na­ime, po­sje­ti­te­lji klu­ba Pul­se tvr­de da je ubo­ji­ca, 29-go­diš­nji Omar Ma­te­en, i sam za­la­zio u tu di­sko­te­ku, te da je vi­še pu­ta pre­vi­še po­pio i bio agre­si­van. Za “Los Angeles Ti­mes” po­sje­ti­telj Pul­sea iz­ja­vio je da se po­či­ni­telj ma­sa­kra ko­ris­tio i druš­tve­nom mre­žom za ho­mo­sek­su­al­ce Jack’d. Ja­vio se i ko­le­ga mla­dog Ame­ri­kan­ca af­ga­nis­tan­skog po­ri­jek­la iz po­li­cij­ske ško­le ko­ji tvr­di da mu se Omar Ma­te­en udva­rao. Sve to mo­glo bi pro­mi­je­ni­ti te­zu da je ubo­ji­ca pos­tu­pao kao ra­di­kal­ni is­la­mist, ia­ko se ISIL već ja­vio tvr­de­ći da sto­ji iza na­pa­da i da je ubo­ji­ca bio bo­rac Is­lam­ske dr­ža­ve. – Po­hod mo­ga si­na ne­ma ni­kak­ve ve­ze s re­li­gi­jom. Pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci u Mi­ami­ju su se dvo­ji­ca mu­ška­ra­ca lju­bi­la pred njim, nje­go­vom su­pru­gom i dje­te­tom i on se ja­ko raz­lju­tio – re­kao je ubo­ji­čin otac Sed­dique Ma­te­en. Otac, ro­đen u Af­ga­nis­ta­nu, bio je ak­ti­van na druš­tve­nim mre­ža­ma kao po­li­tič­ki ak­ti­vist u ko­rist af­ga­nis­tan­skih ta­li­ba­na, pa je, za­ku­piv­ši vri­je­me na af­ga­nis­tan­skom ka­na­lu ko­ji se emi­ti­ra iz SAD-a, vo­dio po­li­tič­ke emi­si­je u ko­ji­ma je na­pa­dao Pa­kis­tan: – Na­ša je duž­nost re­ći svi­je­tu da je Pa­kis­tan ubo­ji­ca af­ga­nis­tan­skog na­ro­da – obja­vio je. Čak je obja­vio i neo­bič­nu kan­di­da­tu­ru za pred­sjed­ni­ka Af­ga­nis­ta­na, ali go­di­nu da­na na­kon iz­bo­ra. Tu su i nje­go­ve fo­to­gra­fi­je iz Sta­te De­part­men­ta, ali ni­je jas­no je li se s ne­kim sas­tao. Ame­rič­ke vlas­ti tvr­de ka­ko za­sad ne­ma do­ka­za o iz­rav­noj ve­zi iz­me­đu na­pa­da i ISIL-a, kon­tak­ti ubo­ji­ce s bi­lo ko­jom tak­vom gru­pom ni­su ot­kri­ve­ni. www.ci­ni­pra­vus­tvar.hr

Ame­rič­ke vlas­ti tvr­de ka­ko za­sad ne­ma do­ka­za o iz­rav­noj ve­zi na­pa­da­ča i ISIL-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.