Fron­t­man Ma­ro­on 5 pla­tit će spro­vod pje­va­či­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - (sam)

Adam Le­vi­ne, fron­t­man gru­pe Ma­ro­on 5 i men­tor ame­rič­kog Vo­icea, po­nu­dio se da pla­ti spro­vod tra­gič­no pre­mi­nu­le pje­va­či­ce Chris­ti­ne Grim­mie, ko­ja je ubi­je­na na kon­cer­tu na Flo­ri­di. Upra­vo je Le­vi­ne bio Chris­ti­nin men­tor pri­je dvi­je go­di­ne, ka­da je za­vr­ši­la na tre­ćem mjes­tu u Vo­iceu. Adam je na­kon šo­kant­ne vi­jes­ti re­kao da su su­pru­ga i on užas­nu­ti. Još uvi­jek ni­je poz­nat mo­tiv uboj­stva, no po svemu su­de­ći 26-go­diš­nji Ke­vin Ja­mes Lo­ibl bio je po­lu­dje­li fan. Na­kon puc­nja­ve s ubo­ji­com se hr­vao Chris­ti­nin brat, a Lo­ibl je za­tim pu­cao u se­be.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.