Eu­ro/

IGRA­ČI SU GLAV­NI GLUM­CI, A JA SAM KAO ŠAP­TAČ U KA­ZA­LI­ŠTU Spe­ci­jal EP 2016.

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Slje­de­ći tje­dan 40 go­di­na od kul­t­nog je­da­na­es­ter­ca ko­ji je Čeh Pa­nen­ka iz­veo u fi­na­lu EP-a u Be­ogra­du pro­tiv El­fa – Bio sam ti­su­ću pos­to si­gu­ran da ću za­bi­ti gol u tom fi­na­lu 1976. go­di­ne. Za­nim­lji­vo je da mi je ta­da naš vra­tar Ivo Vik­tor, kad sam kre­nuo iz­ves­ti taj 11-erac, ona­ko fa­kin­ski na­mig­nuo, za­pra­vo po­ru­čiv­ši “Pro­daj i Ma­ieru onu svo­ju fo­ru”, ha-ha. A Sepp Me­ier ta­da je bio naj­bo­lji vra­tar svi­je­ta. Iz­veo sam tri­de­se­tak tak­vih je­da­na­es­te­ra­ca u ka­ri­je­ri, a sa­mo me jed­nom vra­tar nad­mu­drio. Bio je pre­vi­še li­jen da se ba­ci i la­ga­no je uhva­tio lop­tu. Osje­ćao sam se pri­lič­no glu­po – pri­sje­tio se u raz­go­vo­ru za Ve­čer­nji list Pa­nen­ka. O utak­mi­ci svo­je Če­ške s Hr­vat­skom u pe­tak ka­že: – Hr­va­ti već ima­ju tri bo­da i vje­ro­jat­no ne­će ući s tak­vim ža­rom kao na­ši igra­či, ko­ji­ma je ta utak­mi­ca bi­ti ili ne bi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.