Mar­ce­lo Broz do­bar skroz

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

‘Ka­da smo na ko­rak da vra­ti­mo na­ziv Ka­za­liš­nog tr­ga, ne mo­že­mo do­pus­ti­ti da se na te­re­nu ori ‘Broz, Broz’ Od­bro­ja­va­ju se po­s­ljed­nji sa­ti do dru­ge utak­mi­ce, igra­či su u svo­jim kam­po­vi­ma, iz­bor­ni­ci uz vi­ski i ci­ga­re­te sla­žu za­vr­š­ne ko­rek­ci­je u tak­ti­ka­ma dok na ho­tel­skom ra­di­ju svi­ra Ma­ga­zi­nov Ko­ko­lo. Na­vi­ja­či, opi­ja­ju se po ša­to­ri­ma i fan zo­na­ma dok be­smis­le­no če­ka­ju nas­tup mi­lje­ni­ka svo­je na­ci­je. – Igra­či su Mar­ce­la pres­ta­li zva­ti Mar­ce­lo, pa čak i Bro­zo­vić. Umjes­to to­ga, skra­ti­li su mu pre­zi­me i po­če­li ga zva­ti Broz. Rek­li su mi da im je ta­ko lak­še, a Pe­ri­šić mi je re­kao da ga ta­ko zo­vu i u In­te­ru. To mi se ni­je svi­dje­lo, pa kud baš Broz? Tra­žio sam da ga zo­vu Marc, ali uza­lud. Mene to aso­ci­ra na neka dav­na i mrač­na vre­me­na, vre­me­na ka­da igrač na sta­di­onu ni­je mo­gao sa­lu­ti­ra­ti na­cis­tič­ke poz­dra­ve a da mu ne za­bra­ne nas­tup na Svjet­skom pr­vens­tvu. Ka­da smo na ko­rak da vra­ti­mo na­ziv Ka­za­liš­nog tr­ga, ne mo­že­mo do­pus­ti­ti da se na te­re­nu ori “Broz, Broz” – po­ža­lio se iz­bor­ni­kov sa­vjet­nik Joe Ši­mu­nić.

Mi­la­no­vić: Po­bje­da ni­je upit­na, pi­ta­nje je kad će­mo na iz­bo­re? Pe­ro Ćo­rić: Bit­no da ni­smo u is­toj sku­pi­ni sa Sr­bi­jom Ore­ško­vić: Ne pro­đe­mo li sku­pi­nu, Ka­ra­mar­ko mo­ra oti­ći!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.