Ru­si­ma 150.000 eura, ali sa­mo uvjet­na kaz­na

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Ue­fa je kaz­ni­la Ru­ski no­go­met­ni sa­vez (RFU) sa 150.000 eura, ali i sa­mo uvjet­nom di­sk­va­li­fi­ka­ci­jom s Eu­rop­skog pr­vens­tva u Fran­cu­skoj na­kon što su ru­ski na­vi­ja­či u ne­re­di­ma de­mo­li­ra­li po­lo­vi­cu Mar­se­il­le­sa. Ta­ko su čel­ni­ci Ue­fe još jed­nom po­ka­za­li da za moć­ne, ve­li­ke zem­lje, vri­je­de bla­ža pra­vi­la. Po­go­to­vo za­to što je Ru­si­ja uvjet­no kaž­nje­na i na proš­lom Eu­ru pa je sad bi­lo lo­gič­no da kaz­na bu­de dras­tič­ni­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.