Pu­po­vac: Hr­vat­skoj tre­ba sve no­vo

Pe­to­ri­ca zas­tup­ni­ka Klu­ba ma­nji­na­ca ne na­mje­ra­va­ju su­dje­lo­va­ti u pres­la­ga­nju ve­ći­ne za no­vu Vla­du, za raz­li­ku od tro­je ma­nji­na­ca iz klu­ba Mi­la­na Ban­di­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea.ro­mic@ve­cer­nji.net

Svi ma­njin­ci u raz­go­vo­ri­ma ra­do pod­sje­ća­ju da ma­njin­ski zas­tup­ni­ci ni­su gla­so­va­li za ovu Vla­du, kao ni za pro­ra­čun Tea Ro­mić Sa­bor­ski Klub na­ci­onal­nih ma­nji­na, u ko­jem su dva SDSS-ov­ca, Mi­lo­rad Pu­po­vac i Mi­le Hor­vat, zas­tup­nik ta­li­jan­ske na­ci­onal­ne ma­nji­ne Fu­rio Ra­din, zas­tup­nik ma­đar­ske ma­nji­ne Šan­dor Ju­has te zas­tup­nik rom­ske ma­nji­ne Velj­ko Kaj­ta­zi, ju­čer je do­nio od­lu­ku da će po­dr­ža­ti opo­ziv pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. S ob­zi­rom na to da se po­li­tič­ka si­tu­aci­ja mi­je­nja ne iz da­na u dan, već iz sa­ta u sat, sve os­ta­le od­lu­ke od­lu­či­li su os­ta­vi­ti za kas­ni­je.

Iz­bo­re bi naj­e­sen?

– Pom­no pra­ti­mo sve što se do­ga­đa, ali ne­za­hval­no je do­no­si­ti bi­lo kak­ve od­lu­ke una­pri­jed, jer svi­ma je jas­no da ono što je sa­da ak­tu­al­no mo­žda vi­še ni­je za ko­ju mi­nu­tu – ka­že nam je­dan od zas­tup­ni­ka, ta­ko da se još ne zna ho­će li Klub ma­nji­na po­dr­ža­ti ini­ci­ja­ti­vu opor­be za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra. Me­đu­tim, iz nes­luž­be­nih raz­go­vo­ra s nji­ma pos­ta­je sve jas­ni­je da ne­ma­ju na­mje­ru su­dje­lo­va­ti u bi­lo kak­vim pres­la­gi­va­nji­ma no­ve ve­ći­ne, jer ni­ka­ko ni­su za­do­volj­ni od­no­som HDZ-a, ali i ove Vla­de pre­ma nji­ma, toč­ni­je, pre­ma pra­vi­ma na­ci­onal­nih ma­nji­na i pre­ma rje­ša­va­nju nji­ho­vih pro­ble­ma. Svi u raz­go­vo­ri­ma ra­do pod­sje­ća­ju da ma­njin­ski zas­tup­ni­ci ni­su gla­so­va­li za ovu Vla­du, kao ni za pro­ra­čun, što jas­no tre­ba upo­zo­ri­ti na nji­hov stav pre­ma stran­ka­ma ko­je tre­nu­tač­no ob­na­ša­ju vlast. Ta­ko je ve­ći­na sve bli­že sta­vu da su no­vi iz­bo­ri re­al­nost, no tre­ba vi­dje­ti že­le li da se oni do­go­de što pri­je, što bi bio re­zul­tat sa­mo­ras­pu­šta­nja Sa­bo­ra ili bi pri­če­ka­li je­sen, što bi vje­ro­jat­no bio re­al­ni­ji rok ako na­kon opo­zi­va pre­mi­je­ra no­vi kan­di­dat za man­da­ta­ra Zdrav­ko Ma­rić ne bi sku­pio do­volj­nu pot­po­ru za sas­tav Vla­de.

“Ban­di­ćev­ci” po­seb­ni

Ta­ko pri­mje­ri­ce, doz­na­je­mo, SDSS jest za no­ve iz­bo­re, no ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti či­nje­ni­cu da su oni u pro­ce­su unu­tar­stra­nač­kih iz­bo­ra, pa im vje­ro­jat­no ne bi od­go­va­ra­lo da se to pok­lo­pi i s pri­je­vre­me­nim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, ako ni zbog če­ga, zbog or­ga­ni­za­ci­je i pri­pre­me za iz­bo­re. SDSS-ovac Mi­lo­rad Pu­po­vac ne­ko­li­ko je pu­ta na­gla­ša­vao da je jas­no da ova Vla­da ne funk­ci­oni­ra te da je Hr­vat­skoj po­treb­no sve no­vo, što bi tre­ba­lo po­ka­za­ti da je sklo­ni­ji iz­bo­ri­ma ne­go ne­kom pres­la­gi­va­nju ve­ći­ne. – Ko­nač­ni cilj SDSS-a je vra­ća­nje tre­ćeg man­da­ta – ka­zao nam je nje­gov stra­nač­ki ko­le­ga Mi­le Hor­vat. Pod­sje­ti­mo, pri­je ne­go što je Vla­da uop­će sas­tav­lje­na, tre­ći SDSS- ovac ko­ji je osvo­jio man­dat – Mir­ko Ra­ško­vić – pre­šao je vla­da­ju­ći­ma i ta­ko SDSS-u oteo tre­ći man­dat ko­ji je osvo­jio na iz­bo­ri­ma. Ra­ško­vić je u Ban­di­će­vu klu­bu sa zas­tup­ni­kom če­ške ma­nji­ne Vla­di­mi­rom Bi­le­kom te zas­tup­ni­com al­ban­ske ma­nji­ne Er­mi­nom Le­kaj Pr­lja­skaj, ko­ji je ju­čer od­lu­čio gla­so­va­ti za opo­ziv pre­mi­je­ra te po­t­vr­dio da će su­dje­lo­va­ti u pres­la­gi­va­nju no­ve vla­de. S dru­ge stra­ne, član Klu­ba ma­nji­na Šan­dor Ju­has ju­čer je po­ru­čio da ma­nji­ne ne že­le bi­ti je­zi­čac na va­gi u slu­ča­ju pres­la­gi­va­nja no­ve ve­ći­ne te ka­ko su iz­bo­ri naj­bo­lje rje­še­nje jer to že­li ve­ći­na.

Ma­nji­ne ni­ka­ko ni­su za­do­volj­ne od­no­som HDZ-a, ali i ove Vla­de pre­ma nji­ma

MIR­KO RA­ŠKO­VIĆ U Klu­bu na­ci­onal­nih ma­nji­na pet je zas­tup­ni­ka

VLADIMIR BILEK

MI­LO­RAD PU­PO­VAC (SDSS)

MI­LE HOR­VAT (SDSS)

VELJ­KO KAJ­TA­ZI

ŠAN­DOR JU­HAS

EMINA LE­KAJ PR­LJA­SKAJ

FU­RIO RA­DIN

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.