Gla­sat će­mo za opo­ziv pre­mi­je­ra i ru­še­nje Vla­de

SDP: Doš­lo je vri­je­me da se Most iz­ve­de na čis­tac

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja

Jas­no je da se u HDZ-u pa­nič­no bo­je Ore­ško­vi­će­va do­la­ska u Sa­bor i sve­ga ono­ga što bi on mo­gao re­ći, ka­že iz­vor iz SDP-a pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net Ako se odluka o opo­zi­vu pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća da­nas na­đe na dnev­nom re­du u Sa­bo­ru, SDP će gla­sa­ti za ru­še­nje pre­mi­je­ra, a sa­mim ti­me i kom­plet­ne Vla­de. Po­ru­čio je to is­pred sre­diš­nji­ce SDP-a pred­sjed­nik stran­ke Zo­ran Mi­la­no­vić po­no­viv­ši još jed­nom da su nje­gov kraj­nji cilj sa­mo no­vi iz­bo­ri.

Bez kon­tak­ta s Mos­tom

Na pi­ta­nje što će bi­ti na­kon to­ga, Mi­la­no­vić je ka­zao da će to pri­je sve­ga ovi­si­ti o Mos­tu te ka­ko se na­da da ne­će do­pus­ti­ti “vlas­ti­to če­ru­pa­nje, nas­ta­vak ne­re­da i sra­mo­će­nje Hr­vat­ske”. Po­ru­čio je i da je Most do­nio po­greš­nu od­lu­ku ka­da je od­lu­čio ići s “ta­ko­zva­nom Do­mo­ljub­nom ko­ali­ci­jom u ko­joj ima sve­ga i sva­če­ga i mo­ra­ju bi­ti svjes­ni da su tu od­lu­ku do­ni­je­li sa­mi”. Ka­zao je i da ni­je bi­lo ni­kak­vih kon­ta­ka­ta s Mos­tom iako bi bi­lo nor­mal­no, do­dao je, da raz­go­va­ra­ju. – Ja ne bih od­bio raz­go­vor, ali kon­ta­ka­ta ne­ma – ka­zao je. Ka­ko će gla­sa­ti u slu­ča­ju da do­đe do opo­zi­va da­nas u Sa­bo­ru SDP je ko­nač­no od­lu­čio na ju­če­raš­njoj sjed­ni­ci Pred­sjed­niš­tva. I to jed­no­glas­no. Tak­va je odluka i je­di­na lo­gič­na s ob­zi­rom na to da gla­sa­njem pro­tiv Ore­ško­vi­ća ru­še ci­je­lu Vla­du za ko­ju ot­po­čet­ka go­vo­re da ni­je do­bra i da mo­ra oti­ći. Što će uči­ni­ti u slu­ča­ju da opo­ziv pre­mi­je­ra da­nas ne do­đe na dnev­ni red, u SDP-u još ni­su od­lu­či­li. Za da­nas u 9 sa­ti za­ka­za­li su no­vu sjed­ni­cu Klu­ba zas­tup­ni­ka, a što će ra­di­ti, ka­že naš iz­vor iz stran­ke, ovi­sit će pri­je sve­ga o to­me ka­ko će se da­lje pos­ta­vi­ti Most, ali i o to­me što će na­pra­vi­ti HDZ. – Ko­nač­no je doš­lo vri­je­me da se Most iz­ve­de na čis­tac. Ako sa­da, na­kon sve­ga, odus­ta­nu od ru­še­nja Ore­ško­vi­ća, oni će se mo­ra­ti od­lu­či­ti što će na­pra­vi­ti. S dru­ge stra­ne, ako HDZ po­vu­če opo­ziv, mo­rat će to de­be­lo objaš­nja­va­ti i oprav­da­va­ti – ka­že je­dan zas­tup­nik SDP-a. Do­da­je i ka­ko im je jas­no da se u HDZ-u pa­nič­no bo­je Ore­ško­vi­će­va do­la­ska u Sa­bor i sve­ga ono­ga što bi on na toj ras­pra­vi o svo­jem opo­zi­vu mo­gao re­ći.

Do ju­čer bi­li za Ma­ri­ća

I naš dru­gi su­go­vor­nik iz SDP-a sma­tra da će, na­kon sve­ga, HDZ te­ško odus­ta­ti od opo­zi­va pre­mi­je­ra. A naj­a­vu os­tav­ke pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Ka­ra­mar­ka iš­či­ta­va kao kup­nju vre­me­na za pres­la­gi­va­nje. – Ne znam ka­ko bi prav­da­li pov­la­če­nje opo­zi­va. Do ju­čer su go­vo­ri­li da su jed­no­glas­no za Zdrav­ka Ma­ri­ća. To ne­ma smis­la, osim ako će sve uči­ni­ti da ne idu na iz­bo­re – ka­že naš iz­vor iz SDP-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.