Od po­čet­ka je bi­lo jas­no da je Ka­ra­mar­ko u su­ko­bu in­te­re­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bma)

– Od po­čet­ka je bi­lo jas­no da je ri­ječ o su­ko­bu in­te­re­sa. Sa­mo se tre­ba­lo za­pi­ta­ti bi li net­ko od nas vje­ro­vao igra­ču či­ja su­pru­ga igra za pro­tiv­nič­ku mom­čad. Zna­či, pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de mo­gao je svo­jim od­lu­ka­ma utje­ca­ti na re­ak­ci­je Vla­de u spo­ru ko­ji je Hr­vat­ska vo­di­la pro­tiv glav­nog kli­jen­ta tvrt­ke nje­go­ve su­pru­ge – ka­zao je an­ti­ko­rup­cij­ski struč­njak Zo­ris­lav An­tun Pe­tro­vić do­da­ju­ći da je Po­vje­rens­tvo za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa već i pri­je svo­jim od­lu­ka­ma po­ka­za­lo da ne pa­ti od po­li­tič­kih auto­ri­te­ta te da objek­tiv­no i ute­me­lje­no do­no­si od­lu­ke u ko­rist gra­đa­na. Upi­tan ka­ko ko­men­ti­ra Ka­ra­mar­ko­vo upor­no po­nav­lja­nje da ni­je ni u kak­vom su­ko­bu in­te­re­sa, Pe­tro­vić ka­že: – Svat­ko će uvi­jek po­ku­ša­ti na­ći oprav­da­nje za svo­je pos­tup­ke. To je ljud­ski. Jed­na­ko kao što je ljud­ski i po­ma­ga­ti u pos­lu čla­no­vi­ma obi­te­lji. No u po­li­ti­ci vri­je­de, ili bi mo­ra­li vri­je­di­ti, vi­ši etič­ki stan­dar­di. Jer duž­nos­ni­ci za raz­li­ku od po­du­zet­ni­ka uprav­lja­ju imo­vi­nom ko­ju su im bi­ra­či po­vje­ri­li na ču­va­nje ti­je­kom man­da­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.