Ka­va ni­je kan­ce­ro­ge­na

Re­zul­ta­ti zbu­nju­ju: sva­ka ša­li­ca dnev­no sma­nju­je ri­zik od ra­ka je­tre za 15 pos­to, ali su is­to­dob­no kan­ce­ro­ge­ni svi vru­ći na­pit­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Vru­ća vo­da mo­že bi­ti oki­dač za tu­mo­re, raz­bi­jač sta­ni­ca, us­ta­no­vi­li su znans­tve­ni­ci, ali se ta­kav stav još is­pi­tu­je i ni­šta se ne mo­že tvr­di­ti

Svjet­ski auto­ri­te­ti Mar­ga­ret Chan, ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca Svjet­ske zdrav­s­tve­ne or­ga­ni­za­ci­je, či­ji je ins­ti­tut obja­vio re­zul­ta­te DR. DA­NA LOOMIS OLJA MARTINIĆ Znans­tve­ni­ci upo­zo­ra­va­ju Is­pi­ja­nje vru­će ka­ve, ča­ja i os­ta­lih na­pi­ta­ka, pa i vo­de, mo­že iz­a­zva­ti rak jed­nja­ka (65 C i vi­še)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.