Me­đu­na­rod­ni ins­ti­tut za is­tra­ži­va­nje ra­ka Svjet­ske zdrav­s­tve­ne or­ga­ni­za­ci­je po­t­vr­dio:

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ka­va vi­še ni­je kan­ce­ro­ge­na, što­vi­še sva­ka ša­li­ca dnev­no sma­nju­je ri­zik od ra­ka je­tre za 15 pos­to, ali su kan­ce­ro­ge­na sva vru­ća pi­ća či­ja je tem­pe­ra­tu­ra 65 i vi­še stup­nje­va, ču­lo se ju­čer na te­le­fon­skoj press-kon­fe­ren­ci­ji Me­đu­na­rod­nog ins­ti­tu­ta za is­tra­ži­va­nje ra­ka, spe­ci­ja­li­zi­ra­ne agen­ci­je Svjet­ske zdrav­s­tve­ne or­ga­ni­za­ci­je.

Pri­pre­ma se na 60 stup­nje­va

Ta­kav re­zul­tat ko­ji je ka­vu svr­stao u ne­škod­lji­va pi­ća, a is­to­dob­no kan­ce­ro­ge­nim eti­ke­ti­rao sva vru­ća pi­ća, zbu­nio je no­vi­na­re iz vi­še ze­ma­lja. No, ni za­ključ­no miš­lje­nje rad­ne sku­pi­ne ni­je bi­lo je­dins­tve­no, re­kao je dr. Da­na Loomis iz Me­đu­na­rod­nog ins­ti­tu­ta za is­tra­ži­va­nje ra­ka ko­ji je pred­sta­vio re­zul­ta­te od­go­vo­riv­ši da se struč­nja­ci ni pri­je ni­su uvi­jek sla­ga­li. Sto­ga evi­dent­no ni unu­tar te sku­pi­ne 23 struč­nja­ka raz­li­či­tih ins­ti­tu­ci­ja iz vi­še ze­ma­lja ne di­je­le miš­lje­nje ko­jim se is­tu­pi­lo u jav­nost. No, služ­be­no je ka­va bla­gos­lov­lje­na, tj. uk­lo­nje­na iz pri­jaš­nje kla­si­fi­ka­ci­je ko­ja je do­ne­se­na 1991. go­di­ne ka­da je svr­sta­na u gru­pu 2B kao mo­gu­ći kan­ce­ro­gen. Prem­da je ju­čer obja­vom iz Lyo­na to pos­ta­lo proš­lost, či­nje­ni­ca je da su tek sa­da nas­tu­pi­le broj­ne dvoj­be uvo­đe­njem kla­si­fi­ka­ci­je kao mo­gu­ćeg uz­roč­ni­ka ra­ka svih vru­ćih na­pi­ta­ka. Ne pi­je li se i ka­va to­pla?, bi­lo je jed­no od pi­ta­nja za dr. Loomis, ko­ji je na to od­go­vo­rio da je uobi­ča­je­no da se ka­va pri­pre­ma na tem­pe­ra­tu­ri od oko 60 stup­nje­va. Spo­me­nu­tih 65 stup­nje­va po­naj­pri­je uz­ro­ku­je rak jed­nja­ka, ko­ji go­diš­nje od­ne­se 400 ti­su­ća ži­vo­ta, po­naj­vi­še u di­je­lo­vi­ma svi­je­ta gdje se tra­di­ci­onal­no pi­ju vru­ća pi­ća. Kon­kret­no, znans­tve­ni­ci su is­tak­nu­li kon­zu­mi­ra­nje ča­ja u Azi­ji te juž­no­ame­rič­kog na­pit­ka ma­tea. Dio od spo­me­nu­tih 400 ti­su­ća smr­ti od ra­ka jed­nja­ka go­diš­nje či­nje­ni­ca je i u Eu­ro­pi, ali rad­na sku­pi­na za taj dio svi­je­ta kao mo­gu­ći uz­roč­nik ni­je de­fi­ni­ra­la ni­jed­no pi­će ko­je se pi­je vru­će. – Ova kla­si­fi­ka­ci­ja zna­či da je po­ve­za­nost iz­me­đu is­pi­ja­nja ja­ko vu­ćih pi­ća i ra­ka jed­nja­ka vje­ro­jat­na, ali ne zna se ko­li­ko slu­ča­je­va ra­ka jed­nja­ka uz­ro­ku­ju ja­ko vru­ća pi­ća – objas­ni­li su. Vru­ća vo­da mo­že bi­ti oki­dač za tu­mo­re, raz­bi­jač sta­ni­ca, ali to se još is­pi­tu­je. – Sve što je prevruće ili pre­hlad­no mo­že bi­ti kan­ce­ro­ge­no. Ka­vu pi­je­mo u ma­lim ša­li­ca­ma, pa vo­lu­me­nom već sma­nji­mo tem­pe­ra­tu­ru. Kod tur­ske ka­ve tre­ba pri­če­ka­ti da pad­ne ta­log, es­pre­sso ne­ma 65 stup­nje­va. Čak se i za ju­he pred­la­že da ne bu­du to­pli­je od 70 stup­nje­va jer fi­zi­olo­ški ni­je nor­mal­no da ne­što ta­ko vru­će za­vr­ši u že­lu­cu. Vru­ći na­pit­ci su odu­vi­jek spor­ni, fi­zi­olo­ški je nor­mal­no da pi­je­mo ne­što što je tem­pe­ra­tu­re na­šeg ti­je­la – ka­že di­je­te­ti­čar­ka i nu­tri­ci­onis­ti­ca Olja Martinić.

Vi­še od ti­su­ću ra­do­va

Do no­vih kla­si­fi­ka­ci­ja znans­tve­ni­ci su doš­li eva­lu­aci­jom vi­še od ti­su­ću is­tra­ži­vač­kih ra­do­va. Na pi­ta­nje što se za­pra­vo do­go­di­lo da ka­va pro­mi­je­ni ka­te­go­ri­ju, dr. Loomis re­kao je da rad­na sku­pi­na da­nas ima vi­še ja­čih znans­tve­nih do­ka­za ne­go 1991., a da će idu­ća eva­lu­aci­ja bi­ti tko zna kad. Do­tad, mo­žda je klju­čan nje­gov od­go­vor na pi­ta­nje mo­že­mo li re­ći da ka­va ne uz­ro­ku­je rak. Ne, ne mo­že­mo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.