99 kn

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Li­tra so­ka To od na­ran­če sto­ji 14,99 ku­na, a uvje­ri­li smo se i da ona vre­ći­ca od po­la ki­lo­gra­ma na­po­li­tan­ki mo­že sta­ja­ti go­to­vo 40 ku­na. Če­si na bla­gaj­ni is­pred nas da­li su 50-ak ku­na za tri raz­gled­ni­ce i ku­ti­ju kek­sa Do­ma­ći­ca ko­ju su pla­ti­li 24 ku­ne. Go­di­na­ma smo slu­ša­li, či­ta­li i gle­da­li ka­ko is­ti ti Če­si vu­ku pa­šte­te na naš Ja­dran. Hr­va­ti si uz ove ci­je­ne ne­će ni to pri­ušti­ti. Jed­na ko­ko­šja pa­šte­ta u ovom tu­ris­tič­kom mjes­tu, na kop­nu, sto­ji 12,29 ku­na. Mo­gli bi­smo po­mis­li­ti da je s tak­vim ci­je­na­ma u tr­go­vi­na­ma jef­ti­ni­je hra­ni­ti se po res­to­ra­ni­ma, no to pa­da u vo­du jer rad­ler i dva de­ci­li­tra pri­rod­nog so­ka sto­je 60 ku­na, a pi­zza od 45 do 50, i to ona obič­na, nor­mal­ne ve­li­či­ne. Mo­žda sve to sku­pa mno­gi­ma vi­še ni­je vi­jest, ali oprav­da­nja za ovak­vu pljač­ku jed­nos­tav­no ne­ma. Mo­žda se Ja­dran već, eto, u pred­se­zo­ni od-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.