49 kn

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

lu­čio za elit­ni tu­ri­zam, no on­da bi tak­vim tre­ba­lo bi­ti i sve os­ta­lo – i smje­štaj i us­lu­ga i is­ti ti res­to­ra­ni te ka­fi­ći. A ni­su. Ba­rem ne oni gdje smo os­ta­vi­li svo­je ku­ne. Ljut­nju i mi­ze­ri­ju ne­će ti pas­ti na pa­met “uto­pi­ti” jer čak i T’ga za jug, a bu­di­mo re­al­ni ri­ječ je o stu­dent­skom vi­nu, sto­ji – 66,49 ku­na – u lip­nju i na kop­nu! Oz­bi­ljan je strah po­mis­li­ti što će bi­ti u sr­p­nju, ko­lo­vo­zu, a tek na oto­ci­ma?

Ni­je utje­ha ni vla­kić

Ne go­vo­ri­mo o uni­kat­nim su­ve­ni­ri­ma, luk­suz­nim res­to­ra­ni­ma, ne­go o pa­šte­ta­ma, mli­je­ku i pi­zzi. Naj­bo­lje je is­pu­ha­ti se, eto, jed­nom pa­no­ram­skom vož­njom onim tu­ris­tič­kim vla­ki­ćem. Sa­mo što je ta “pa­no­ra­ma” u jed­nom smje­ru jer, kad se vla­kić okre­nuo, za os­ta­tak is­te te pa­no­ra­me kar­tu smo mo­ra­li pla­ti­ti još je­dan­put. Ukup­no: 50 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.