Za­što ni­je pri­hva­ćen iz­vje­štaj pra­vo­bra­ni­te­lji­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Ko­or­di­na­ci­ja udru­ga za dje­cu ko­ja okup­lja 20 nev­la­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja upu­ti­la je ju­čer otvo­re­no pi­smo pred­sjed­ni­ku Sa­bo­ra Želj­ku Re­ine­ru zbog nes­la­ga­nja s gla­so­va­njem sa­bor­ske ve­ći­ne ko­ja je od­bi­la pri­hva­ti­ti Iz­vješ­će pra­vo­bra­ni­te­lji­ce za dje­cu za 2015. te po­zva­la Hr­vat­ski sa­bor na po­nov­nu ar­gu­men­ti­ra­nu ras­pra­vu o tom iz­vješ­ću. Ko­or­di­na­ci­ja iz­ra­ža­va za­bri­nu­tost zbog iz­os­tan­ka jas­nih kri­te­ri­ja ne­pri­hva­ća­nja Iz­vješ­ća pra­vo­bra­ni­te­lji­ce za dje­cu jer se ti­me pri­do­no­si tran­s­pa­rent­nos­ti i ne­ar­bi­trar­nos­ti dje­lo­va­nja Sa­bo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.