Naj­bo­ga­ti­ji go­ran­ski po­du­zet­nik di­gao kre­dit ko­ji je ot­pla­ći­va­la nje­go­va tvrt­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Ma­ri­jan Fi­li­po­vić (82), naj­bo­ga­ti­ji go­ran­ski po­du­zet­nik ko­ji je 2012. od­lu­čio pro­fit svo­je tvrt­ke Fi­nvest pre­us­mje­ri­ti u ko­rist za­pos­le­nih i Gra­da Ča­bra, op­tu­žen je zbog zlo­po­ra­be po­vje­re­nja u gos­po­dar­skom pos­lo­va­nju i po­ti­ca­nja na zlo­po­ra­bu u gos­po­dar­skom pos­lo­va­nju. Op­tuž­ni­cu je pro­tiv nje­ga te još jed­nog 55-go­diš­nja­ka po­di­glo Žu­pa­nij­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo u Ri­je­ci. Te­re­ti ga se da je od 7. si­ječ­nja 2013. do 20. pro­sin­ca 2013. do­nio od­lu­ku o skla­pa­nju na­god­be ko­jom Fi­nvest pre­uzi­ma obve­zu su­duž­ni­ka u kre­di­tu pre­ma jed­noj ban­ci za kre­dit od 19 mi­li­ju­na ku­na, ko­ji je Fi­li­po­vić po­di­gao za osob­ne po­tre­be. Ka­da kre­dit ni­je vra­ćen po uvje­ti­ma iz na­god­be, za­klju­čen je ugo­vor o du­go­roč­nom kre­di­tu s is­tom ban­kom ko­jim Fi­nvest pre­uzi­ma obve­zu vra­ća­nja dos­pje­lih obve­za u iz­no­su od oko 13,5 mi­li­ju­na ku­na. Kao za­log pla­ća­nja kre­di­ta Fi­li­po­vić je iz­dao de­set so­lem­ni­zi­ra­nih bjan­ko-za­duž­ni­ca u dru­gom druš­tvu u nje­go­vu vlas­niš­tvu iako je znao da je to druš­tvo op­te­re­će­no dru­gim za­duž­ni­ca­ma te da Fi­li­po­vić ne­ma do­volj­no nov­ca na ra­ču­nu za even­tu­al­nu na­pla­tu. Fi­nvest je pre­ma op­tuž­ni­ci ošte­ćen za oko 13,6 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.