Na pro­s­vje­du na­pi­ši svo­ju po­ru­ku po­li­ti­ča­ri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bma)

smo mi ima­li, mo­ra­ju se upa­li­ti svi alar­mi. Bo­ri­mo se sa­mi pro­tiv se­be, jed­ni pro­tiv dru­gih, a okru­že­nje ras­te – ka­že Nes­tić. Čak su i biv­še ju­gos­la­ven­ske re­pu­bli­ke os­tva­ri­le odre­đe­nu ko­nver­gen­ci­ju, stan­dard je u Sr­bi­ji na 45% pro­sje­ka EU, Cr­noj Go­ri 52%, Ma­ke­do­ni­ji 40%, BiH 38%, a Tur­ska ima is­ti pro­sjek kao i Hr­vat­ska. Ru­munj­ske su pla­će 40% ni­že od hr­vat­skih, no kad se gle­da pa­ri­tet ku­pov­ne mo­ći i što se za is­tu vri­jed­nost mo­že do­bi­ti u po­je­di­noj zem­lji, is­pa­da da nam je kva­li­te­ta ži­vo­ta po­djed­na­ka. Hr­vat­ska je sku­pa za svo­je gra­đa­ne ima li se na umu da su ci­je­ne hra­ne sa­mo 9% is­pod eu­rop­skog pro­sje­ka, dok su pro­sječ­ne ne­to pla­će, pri­mje­ri­ce, tri i pol pu­ta ni­že od pro­sječ­nih pla­ća u Aus­tri­ji ili Nje­mač­koj. U is­to vri­je­me hra­na je u Ru­munj­skoj 36 pos­to jef­ti­ni­ja od eu­rop­skog pro­sje­ka. – Na­še su ci­je­ne na ra­zi­ni oče­ki­va­nja za ma­lu otvo­re­nu zem­lju ko­ja ne­ma do­ma­ću in­dus­tri­ju i pro­izvod­nju. Čim imaš ne­ku do­ma­ću in­dus­tri­ju, kao pri­mje­ri­ce du­han­sku, ta­da su i ci­je­ne ni­že – is­ti­če Nes­tić.

Skan­di­na­vi­ja naj­skup­lja

Kod nas su sa­mo pu­ša­či u pov­la­šte­nom po­lo­ža­ju u od­no­su na pu­ša­če EU jer sa­mo Bu­gar­ska ima ne­što ni­že ci­je­ne ci­ga­re­ta od pro­sječ­nih u EU. Kod nas su ci­ga­re­te 44% jef­ti­ni­je od pro­sje­ka. Bos­na i Her­ce­go­vi­na ima 63% jef­ti­ni­je ci­ga­re­te, no s hra­nom, ko­ja je sa­mo 26% jef­ti­ni­ja od pro­sječ­nih ci­je­na EU, ta­ko­đer je da­le­ko iz­nad pla­tež­nih mo­guć­nos­ti ta­moš­njeg sta­nov­niš­tva. Gle­da­ju li se os­ta­le gru­pe pre­hram­be­nih pro­izvo­da, ci­je­ne kru­ha i ži­ta­ri­ca u Hr­vat­skoj go­to­vo su iden­tič­ne kao i pro­sječ­ne u EU (sa­mo su 6% is­pod pro- sje­ka), me­so je jef­ti­ni­je 23 pos­to, a mli­je­ko, ja­ja, sir i al­ko­hol osam pos­to! Hra­na je naj­skup­lja u skan­di­nav­skim zem­lja­ma, a ci­je­ne u hr­vat­skim tr­go­vi­na­ma i na tr­ž­ni­ca­ma slič­ne su kao u Špa­njol­skoj ili Slo­ve­ni­ji. – Hr­vat­ska se po­če­la ma­lo opo­rav­lja­ti, ali dru­gi vo­ze br­že od nas, nji­hov je opo­ra­vak po­čeo ra­ni­je, br­že se pri­bli­ža­va­ju bo­ga­ti­ji­ma, a za­klju­čak sve­ga je da na­za­du­je­mo. Ovo je vri­je­me da se ključ­ni no­si­te­lji vlas­ti za­pi­ta­ju što mi to ra­di­mo – za­klju­ču­je Nes­tić.

Na­kon što su vla­da­ju­ći iz­ne­vje­ri­li zah­tje­ve vi­še od 50 ti­su­ća gra­đa­na okup­lje­nih na pro­s­vje­du po­dr­ške obra­zov­noj re­for­mi 1. lip­nja, ini­ci­ja­ti­va “Hr­vat­ska mo­že bo­lje” or­ga­ni­zi­ra da­nas no­vu pro­s­vjed­nu ak­ci­ju s ges­lom “Hr­vat­ska mo­že bo­lje – bez vas” ko­ja će se odr­ža­ti od 18 do 19.30 na Mar­ko­vu tr­gu u Za­gre­bu. Na mjes­tu gdje sto­lu­ju Vla­da i Sa­bor ak­tu­al­nim po­li­tič­kim gar­ni­tu­ra­ma že­li se jas­no po­ru­či­ti: Dos­ta! Za vri­je­me pro­s­vje­da “kru­žit će” gla­sač­ke ku­ti­je u ko­je će gra­đa­ni mo­ći uba­ci­ti svoj gla­sač­ki lis­tić s po­ru­ka­ma za­što im je dos­ta ak­tu­al­ne po­li­tič­ke gar­ni­tu­re.

Ci­je­na hra­ne u RH de­vet je pos­to is­pod pro­sje­ka EU, dok su pla­će tri i pol pu­ta ni­že od nje­mač­kih

Sa­mo 6 pos­to jef­ti­ni­ji nam je kruh i pro­izvo­di od ži­ta­ri­ca od pro­sječ­nih u EU, a mli­je­ko, sir i ja­ja 8 pos­to. Me­so pla­ća­mo 23 pos­to ma­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.