Mla­den Kru­ljac: Voj­nič­ki sam spre­man za sud

Sli­je­di no­vo vje­šta­če­nje ci­je­ne spor­nog op­ćin­skog zem­lji­šta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na Le­pan-Šte­fan­čić

Pre­ma op­tuž­ni­ci, Ba­ti­nić i Mi­ško­vić pro­da­va­li su zem­lju na na­mje­šte­nim na­tje­ča­ji­ma, a s Krulj­cem “sre­di­li” da po­ša­lje voj­sku i ure­di ces­tu su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net Ši­ro­ka osmi­je­ha, ve­se­li i op­ti­mis­tič­ni kro­či­li su ju­čer na osječ­ki sud umi­rov­lje­ni ge­ne­ral Mla­den Kru­ljac, biv­ši si­binj­ski na­čel­nik Ivi­ca Ba­ti­nić, Ivan Mi­ško­vić i još tro­ji­ca ko­ji­ma će se po­nov­no su­di­ti za “afe­ru Si­binj”. Te­re­ti ih se, pod­sje­ti­mo, za 58 mi­li­ju­na ku­na te­ške mal­ver­za­ci­je zem­lji­štem u Si­bi­nju kod Sla­von­skog Bro­da. Ri­ječ je o vri­jed­nom zem­lji­štu ko­je je dr­ža­va 2008. da­ro­va­la op­ći­ni ra­di grad­nje zo­ne ma­log gos­po­dar­stva. Osječ­ki ih je sud ne­pra­vo­moć­no osu­dio na ukup­no 20 go­di­na i mje­sec da­na za­tvo­ra, u ožuj­ku 2014., no Vr­hov­ni je sud tu od­lu­ku uki­nuo. – Du­go se ni­smo vi­dje­li! – “do­ba­cio” je no­vi­na­ri­ma Ivi­ca Ba­ti­nić pri­je pri­prem­nog ro­či­šta. Ba­ti­nić je na dan pre­su­de, ka­da je kaž­njen sa šest go­di­na za­tvo­ra, bio “nes­tao” pre­ko gra­ni­ce. Ži­vio je u BiH sve dok la­ni u lip­nju ni­je uki­nu­ta osječ­ka pre­su­da.

Za­ra­da 3,5 mi­li­ju­na eura

– Ja sam dos­ta kaz­ne već od­s­lu­žio, bi­lo je do­bro! – na­do­ve­zao se Mi­ško­vić. On je ra­ni­je osu­đen na pet i pol go­di­na iza re­še­ta­ka, a tra­žio je pri­je­vre­me­ni od­la­zak na iz­dr­ža­va­nje kaz­ne jer su uvje­ti bo­lji ne­go u is­traž­nom za­tvo­ru. Da je pre­su­da pos­ta­la pra­vo­moć­na, Mla­den Kru­ljac, biv­ši za­po­vjed­nik Kop­ne­ne voj­ske, za­vr­šio bi u za­tvo­ru na 18 mje­se­ci. – Kao i pri­je če­ti­ri go­di­ne, re­kao sam su­cu da ni­sam kriv. Psi­ho­fi­zič­ki sam spre­man na no­vo su­đe­nje, voj­nik sam i na­vi­kao sam na po­bje­de – re­kao nam je Kru­ljac. Po op­tuž­ni­ci, na­čel­nik Ba­ti­nić i član op­ćin­skog po­gla­var­stva Mi­ško­vić pro­da­va­li su zem­lju na na­mje­šte­nim na­tje­ča­ji­ma i po pro­izvolj­noj ci­je­ni. Par­ce­le su ku­pi­li, me­đu os­ta­li­ma, i op­tu­že­ni po­du­zet­ni­ci Ivan Ri­mac te Želj­ko Ga­rić. Kup­ci ni­su pla­ni­ra­li na nji­ma ni­šta pro­izvo­di­ti, sta­va je USKOK, ne­go ih da­lje pro­da­ti za bit­no ve­ći iz­nos. Ri­mac je pre­pro­da­jom par­ce­le, te­re­ti se, za­ra­dio 3,5 mi­li­ju­na eura. Ka­ko bi po­vi­si­li ci­je­nu zem­lji­šta, Ba­ti­nić i Mi­ško- vić su, vje­ru­ju tu­ži­te­lji, “sre­di­li” s Krulj­cem da po­ša­lje voj­sku i ure­di ces­tu. Kru­ljac je to uči­nio, te­re­ti se, bez odo­bre­nja na­čel­ni­ka Glav­nog sto­že­ra Jo­si­pa Lu­ci­ća. Dr­žav­na je bla­gaj­na ta­ko ošte­će­na za tri mi­li­ju­na ku­na.

Ko­li­ko je vri­je­di­lo na tr­ži­štu

Vr­hov­ni je sud pak za­po­vje­dio no­vo su­đe­nje jer je spor­na, na­vo­di se, ci­je­na zem­lji­šta. Odra­dit će se sto­ga gra­đe­vin­sko vje­šta­če­nje. Ba­ti­ni­će­va je obra­na čak pod­ni­je­la kaz­ne­nu pri­ja­vu pro­tiv vje­šta­ki­nje Din­ke Šur­jak. – De­se­te­ros­tru­ko je pre­ci­je­ni­la zem­lji­šte, sma­tra­mo da je svjes­no na­pi­sa­la la­žan na­laz. Tr­žiš­na je vri­jed­nost ta­da bi­la tri do osam eura po kva­dra­tu, a to je 4,5 eura ili 30 ku­na u pro­sje­ku. Ona je kva­drat pro­ci­je­ni­la na 35 eura – is­ti­če od­vjet­nik Dra­žen Ma­ti­je­vić. Su­đe­nje po­či­nje 4. sr­p­nja.

Kru­ljac se te­re­ti da je bez Lu­ci­će­va odo­bre­nja ure­dio ces­tu i ošte­tio dr­ža­vu za tri mi­li­ju­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.