Sud od­bio zah­tjev obra­ne Dra­ge Vi­da­ko­vi­ća za iz­dva­ja­nje is­ka­za

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Dra­go Vi­da­ko­vić, je­dan od važ­ni­jih svje­do­ka u pos­tup­ku pro­tiv Ive Sa­na­de­ra u afe­ri Hypo, ju­čer se i sam na­šao na op­tu­že­nič­koj klu­pi. Na­ime, na za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du odr­ža­no je pri­prem­no ro­či­šte u pos­tup­ku u ko­jem USKOK te­re­ti Vi­da­ko­vi­ća da je 2008. tra­žio 120.000 eura mi­ta da bi kao pred­sjed­nik upra­ve Hypo Le­asing Kro­ati­ena jed­noj tvrt­ki odo­brio za­jam za grad­nju stam­be­no-pos­lov­nog objek­ta. Vi­da­ko­vi­će­va obra­na tra­ži­la je da se iz spi­sa kao ne­za­ko­ni­ti do­ka­zi iz­dvo­je is­ka­zi svje­do­ka ko­ji su pred USKOK-om is­pi­ta­ni bez na­zoč­nos­ti bra­ni­te­lja, što je ina­če de­fi­ni­ra­no ZKP-om. Sud je taj zah­tjev obra­ne od­bio, a slje­de­ća ras­pra­va bit će sa­zva­na pi­sa­nim pu­tem. Vi­da­ko­vić po­s­ljed­njih go­di­na ži­vi u SAD-u, a 2012. go­di­ne mu je na ku­ću u Za­gre­bu ba­če­na bom­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.