Ali­ga­tor ugra­bio di­je­te na pla­ži i nes­tao s njim

Otac je po­ku­šao iz­vu­ći dje­ča­ka iz ra­lja ži­vo­ti­nje, no bez us­pje­ha

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ber­nard.ka­ra­kas@ve­cer­nji.net

U po­tra­gu za ali­ga­to­rom uklju­če­ni i he­li­kop­te­ri te pos­troj­be ma­ri­na­ca ro­ni­la­ca ko­ji so­na­rom pre­tra­žu­ju je­ze­ro i okol­ne ru­kav­ce Ber­nard Ka­ra­kaš Vi­še od pe­de­set spa­si­la­ca bez us­pje­ha je ju­čer pre­tra­ži­va­lo je­ze­ro unu­tar ho­tel­skog kom­plek­sa Dis­ney Wor­ld u Or­lan­du na Flo­ri­di ka­ko bi naš­li bar ne­ki trag od dvo­go­diš­njeg dje­ča­ka ko­je­ga je u uto­rak na­ve­čer zgra­bio ali­ga­tor. Dje­čak se u uto­rak na­ve­čer igrao u pli­ća­ku dok su nje­go­vi ro­di­te­lji bi­li sa­mo ne­ko­li­ko me­ta­ra da­lje na pla­ži ka­da je ali­ga­tor is­ko­čio iz vo­de, ra­lja­ma zgra­bio dje­ča­ka i po­vu­kao ga u vo­du. Otac ne­sret­nog dje­te­ta od­mah je sko­čio na ži­vo­ti­nju po­ku­ša­va­ju­ći is­trg­nu­ti dje­ča­ka iz ra­lja, no ni­je us­pio svla­da­ti go­to­vo tri me­tra du­gač­kog ali­ga­to­ra. Maj­ka je ta­ko­đer po­tr­ča­la u vo­du, no dje­ča­ka ni­su us­pje­li spa­si­ti već ga je ali­ga­tor po­vu­kao u du­bi­nu. Od­mah su po­zva­ni spa­si­te­lji i po­li­ci­ja, po­kre­nu­ta je te­me­lji­ta pre­tra­ga je­ze­ra, no ni­kak­vi os­ta­ci, kao ni ali­ga­tor ko­ji je dje­ča­ka po­vu­kao, još ni­su na­đe­ni. – Te­ško je re­ći zbog če­ga je ali­ga­tor na­pao dje­ča­ka jer lju­di, uklju­ču­ju­ći i dje­cu, ni­su pli­jen ko­ji oni ina­če na­pa­da­ju. Vje­ro­jat­no je dje­ča­ka ko­ji se igrao u plit­koj vo­di za­mi­je­nio za ra­ku­na ili psa – ka­že Nick Wi­ley, di­rek­tor ure­da za div­lje ži­vo­ti­nje Flo­ri­de. Pri­ori­tet je po­tra­ge na­ći dje­ča­ka, prem­da su šan­se da je živ go­to­vo ni­kak­ve. Ujed­no, po­treb­no je us­tri­je­li­ti ali­ga­to­ra, te su an­ga­ži­ra­ni he­li­kop­te­ri, pos­troj­ba ma­ri­na­ca ro­ni­la­ca, so­na­ri... Po­seb­nom opre­mom po­ku­ša­va se uoči­ti odb­lje­sak ali­ga­to­ro­vih oči­ju u ta­mi, no re­zul­ta­ta za­sad ne­ma. Po­tra­gu ote­ža­va to što se u je­ze­ro uli­je­va ne­ko­li­ko rje­či­ca i pri­lič­no je iz­gled­no da se ali­ga­tor po­vu­kao u ne­ki od ru­ka­va­ca. Ina­če, go­diš­nje se do­go­di tri­de­se­tak na­pa­da ali­ga­to­ra na lju­de u Flo­ri­di, no vr­lo ri­jet­ko za­vr­ša­va­ju smrt­nim is­ho­dom. Od 1940. go­di­ne ovo je 23. slu­čaj na­pa­da ko­ji je za­vr­šio ljud­skom žr­tvom te pr­vi na­pad ali­ga­to­ra u Or­lan­du.

Dis­ney Wor­ld na Flo­ri­di jed­na je od naj­ve­ćih atrak­ci­ja u SAD-u i sva­ke go­di­ne priv­la­či mi­li­ju­ne po­sje­ti­te­lja iz ci­je­lo­ga svi­je­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.