Nu­de mje­seč­no do 10.000 ku­na pla­će, ali te­ško na­la­ze rad­ni­ke

Pad ne­za­pos­le­nos­ti do­veo do pro­mje­na na tr­ži­štu rad­ne sna­ge

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - Ivi­ca Be­ti

U Nje­mač­koj ima­mo to­li­ko pos­la da se ne stig­ne­mo okre­nu­ti, ali lju­di ne že­le os­ta­vi­ti dom, ka­žu u tvrt­ki Mon­tim ivi­ca.be­ti@ve­cer­nji.net – Na­zo­ve tu i ta­mo net­ko na te­le­fon i od­bi­je po­sao. Valj­da se mo­ra­ju ja­vi­ti na oglas da ne iz­gu­be pra­va na bur­zi, no ra­di­ti za­pra­vo ne že­le. Za­što, ne zna­mo. Kod nas se vo­zi od po­ne­djelj­ka do pet­ka i sva­ki je vi­kend slo­bo­dan. Pla­ća je od 9000 do 10.000 ku­na, što ni­je ma­lo, po­seb­no ako se zna da se u tvor­ni­ca­ma ra­di i u tri smje­ne za 3500 ku­na – ka­že Marko Šraj­bek, auto­pri­je­voz­nik iz Va­ra­ždi­na ko­ji pre­ko HZZ-a tra­ži vo­za­če ka­mi­ona u me­đu­na­rod­nom pri­je­vo­zu.

An­ga­ži­ra­ju i vo­za­če iz Sr­bi­je

No ni on ni nje­go­vi ko­le­ge ne us­pi­je­va­ju po­pu­ni­ti slo­bod­na rad­na mjes­ta. Raz­lo­ga je, sma­tra, vi­še. Je­dan je to što je dio vo­za­ča oti­šao ra­di­ti u ino­zem­s­tvo na­kon ula­ska Hr­vat­ske u EU jer Ni­jem­ci ipak mo­gu po­nu­di­ti bo­lje pla­će, a kad si vo­zač, sve­jed­no je gdje ti je sje­di­šte tvrt­ke jer si iona­ko na te­re­nu. Dru­gi je raz­log to što obra­zov­ni sus­tav ne pra­ti po­tre­be pos­lo­da­va­ca. – In­dus­tri­ja se stal­no ra­zvi­ja, sve je vi­še ro­be ko­ju tre­ba pre­vo­zi­ti, a upis­ne kvo­te za vo­za­če u ško­la­ma ni­su se po­ve­ća­va­le – is­ti­če Šraj­bek. Nje­gov otac Du­brav­ko do­da­je da ne­ki pri­je­voz­ni­ci an­ga­ži­ra­ju vo­za­če iz Sr­bi­je. Ako ne po­pu­ne rad­na mjes­ta, mo­rat će sma­nji­ti op­seg pos­la. U če­ti­ri sje­ve­ro­za­pad­ne žu­pa­ni­je – Va­ra­ždin­skoj, Me­đi­mur­skoj, Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­koj i Kra­pin­sko-za­gor­skoj u po­nu­di je pre­ko HZZ-a ju­čer bi­lo oko 900 slo­bod­nih rad­nih mjes­ta, me­đu ko­ji­ma i sto­ti­njak za vo­za­če. Tvrt­ka Vin­cek, ko­ja je po­bi­je­di­la na na­tje­ča­ju za kon­ce­si­ju za grad­sku vož­nju u Va­ra­ždi­nu, tra­ži čak 30 vo­za­ča auto­bu­sa. U žu­pa­ni­ja­ma ko­je bi­lje­že naj­ma­nji broj ne­za­pos­le­nih u po­s­ljed­njih de­se­tak, pa čak i dva­de­se­tak go­di­na sve ve­ći pro­blem pos­ta­je ne­dos­ta­tak rad­ne sna­ge. Ugos­ti­te­lji ne­us­pješ­no tra­že ko­no­ba­re, i to ne za se­zon­ske pos­lo­ve, ne­go na neo­dre­đe­no vri­je­me. – Ma ja­vi­la se jed­na gos­po­đa ko­joj bi od­go­va­rao sa­mo rad u pos­li­je­pod­nev­noj smje­ni jer joj pri­je­pod­ne ne­ma tko ču­va­ti dje­cu – ka­že nam je­dan vlas­nik ka­fi­ća. Pro­ble­mi s ne­dos­tat­kom rad­ne sna­ge su i u me­ta­lo­pre­ra­đi­vač­koj bran­ši te gra­đe­vi­ni. Me­đi­mur­ska tvrt­ka Mon­tim iz Do­nje Du­bra­ve tra­ži 12 mon­te­ra su­he grad­nje na neo­dre­đe­no. – Ja­vi­lo se ne­ko­li­ko lju­di, no čim ču­ju da je po­sao u Nje­mač­koj, odus­ta­nu. Pos­la va­ni ima­mo to­li­ko da se ne stig­ne­mo okre­nu­ti, ali lju­di ne že­le os­ta­vi­ti dom. Tre­bat će nam vje­ro­jat­no i do se­dam­de­set rad­ni­ka, a ako ih ne po­pu­ni­mo pre­ko HZZ-a, an­ga­ži­rat će­mo dru­ge tvrt­ke kao ko­ope­ran­te, ne­ma dru­ge. Ne­će­mo valj­da pov­la­či­ti lju­de za ru­kav – ka­žu u toj tvrt­ki. U HZZ-u su im rek­li da ne­ma ni zi­da­ra, te­sa­ra, elek­tri­ča­ra... Tra­že­ni su i in­že­nje­ri u IT sek­to­ru, a otvo­re­ni su i ogla­si za za­poš­lja­va­nje 17 li­ječ­ni­ka, od ko­jih čak de­set u Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­koj žu­pa­ni­ji.

Naj­ma­nji broj ne­za­pos­le­nih

Op­ća bol­ni­ca Za­bok i bol­ni­ca hr­vat­skih ve­te­ra­na tra­ži ve­ći broj zdrav­s­tve­nih dje­lat­ni­ka, uklju­ču­ju­ći i – rav­na­te­lja. Ina­če, u Va­ra­ždin­skoj žu­pa­ni­ji ne­za­pos­le­no je 5626 gra­đa­na, 21 pos­to ma­nje ne­go u svib­nju proš­le go­di­ne, u Me­đi­mur­skoj 4462 ili 16,6 pos­to ma­nje, u Kra­pin­sko-za­gor­skoj 4967 ili 22,7 pos­to ma­nje, a Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­ka s 4803 pri­jav­lje­na na bur­zi ima naj­ma­nji broj ne­za­pos­le­nih u po­s­ljed­njih dva­de­set go­di­na.

Tra­že se vo­za­či ka­mi­ona, ko­no­ba­ri, mon­te­ri su­he grad­nje, li­ječ­ni­ci...

Zbog manj­ka vo­za­ča ka­mi­ona ne­ke tvrt­ke raz­miš­lja­nju i o sma­nje­nju op­se­ga pos­la, po­put auto­pri­je­voz­ni­ka Mar­ka Šraj­be­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.