Ko­le­ge će uči­ti ka­ko se za­pos­li­ti u ins­ti­tu­ci­ja­ma EU

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - Su­za­na Le­pan-Šte­fan­čić

Iza­bran je za EU stu­den­ta ve­le­pos­la­ni­ka Sve­uči­li­šta u Osi­je­ku. Toč­ne obve­ze saz­nat će u ruj­nu na se­mi­na­ru u Bruxel­le­su su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net Ka­ko se za­pos­li­ti u ins­ti­tu­ci­ja­ma Eu­rop­ske uni­je, osječ­ke će stu­den­te ubu­du­će “uči­ti” ko­le­ga Da­mir Se­ku­lić. Iza­bran je, na­ime, za EU stu­den­ta ve­le­pos­la­ni­ka Sve­uči­li­šta u Osi­je­ku. Ri­ječ je o no­vom pro­gra­mu iza ko­jeg sto­ji Eu­rop­ski ured za oda­bir osob­lja. Sva­ka dr­ža­va čla­ni­ca ime­nu­je pet stu­de­na­ta, na rok od jed­ne ili naj­vi­še dvi­je go­di­ne. – Ve­se­lim se no­vom is­kus­tvu, ra­zvit ću ko­mu­ni­ka­cij­ske vje­šti­ne, a ko­je će mi toč­no bi­ti obve­ze, saz­nat ću u ruj­nu na se­mi­na­ru u Bruxel­le­su – ka­že Se­ku­lić. Na po­pi­su za­da­ta­ka su pre­zen­ta­ci­je o mo­guć­nos­ti­ma za­poš­lja­va­nja u ins­ti­tu­ci­ja­ma EU, pa će se, sto­ga, sas­ta­ja­ti s ko­le­ga­ma, in­for­mi­ra­ti ih na Fa­ce­bo­oku i u dru­gim me­di­ji­ma. Pos­la će ima­ti, po služ­be­noj pro­cje­ni, tri sa­ta tjed­no. – Po is­kus­tvu pri­jaš­nje ve­le­pos­la­ni­ce, iz Za­gre­ba, obve­za ipak ima de­se­tak sa­ti tjed­no – nas­tav­lja. Da­mir Se­ku­lić stu­dent je di­plom­skog stu­di­ja en­gle­skog je­zi­ka i knji­žev­nos­ti te fi­lo­zo­fi­je na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u Osi­je­ku, i to s pro­sje­kom 5,0. Iza nje­ga je pet go­di­na stu­di­ra­nja, a po­s­ljed­nju če­tvor­ku do­bio je – na dru­goj go­di­ni. Vlas­nik je i de­ka­no­ve na­gra­de iz 2013. te po­hva­le sum­ma cum la­ude iz 2014., a po­hva­ljen je ne­dav­no i za iz­van­nas­tav­ne ak­tiv­nos­ti. Iz­la­gao je, na­ime, na pet sim­po­zi­ja, a na tri bio je i su­or­ga­ni­za­tor. – Sve ma­nje stig­nem iz­la­zi­ti jer imam pu­no obve­za – priz­na­je. Pla­ni­ra upi­sa­ti dok­to­rat iz fi­lo­zo­fi­je, a že­lja mu je sve­uči­liš­na ka­ri­je­ra. Ko­le­ge stu­den­te in­for­mi­rat će o pos­lo­vi­ma u EU, a i sam ne is­klju­ču­je mo­guć­nost da se jed­no­ga da­na za­pos­li iz­van Hr­vat­ske.

Da­mir Se­ku­lić stu­di­ra en­gle­ski je­zik i knji­žev­nost te fi­lo­zo­fi­ju. Pro­sjek mu je 5,0 Že­lja mu je sve­uči­liš­na ka­ri­je­ra, a ne is­klju­ču­je mo­guć­nost da se za­pos­li iz­van Hr­vat­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.