Vu­ko­var­ci za­ra­đu­ju naj­ma­nje u Hr­vat­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - (bb)

Us­po­red­bom po­da­ta­ka za­klju­če­no je da je u Vu­ko­var­skoj žu­pa­ni­ji pla­ća iz­no­si­la 4774 ku­ne, a hr­vat­ski je pro­sjek 5529 ku­na Hr­vat­ska gos­po­dar­ska ko­mo­ra (HGK) pro­ve­la je ana­li­zu gos­po­dar­ske sna­ge po­je­di­nih žu­pa­ni­ja ko­ja je po­ka­za­la, ka­ko se i oče­ki­va­lo, da pos­to­je ve­li­ke raz­li­ke. U sklo­pu ana­li­ze na­prav­ljen je i in­deks gos­po­dar­ske sna­ge iz­ra­đen pre­ma pa­ra­me­tri­ma po­put ne­za­pos­le­nos­ti, za­pos­le­nos­ti, BDP-a, pro­sječ­ne pla­će, do­bi­ti po po­du­ze­ći­ma, ukup­nim pri­ho­di­ma… – Obra­di­li smo po­dat­ke do­bi­ve­ne iz 20 hr­vat­skih žu­pa­ni­ja i Za­gre­ba. Pre­ma in­dek­su gos­po­dar­ske sna­ge, Zagreb je na pr­vom mjes­tu, a sli­je­de ga Is­tar­ska i Pri­mor­sko-go­ran­ska žu­pa­ni­ja. Na sa­mom je dnu Bje­lo­var­sko-bi- lo­gor­ska žu­pa­ni­ja, dok se Vu­ko­var­sko-sri­jem­ska žu­pa­ni­ja na­la­zi na pe­tom mjes­tu odoz­do – re­kao je di­rek­tor Sek­to­ra za fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je HGK Zvo­ni­mir Sa­vić pred­stav­lja­ju­ći re­zul­ta­te ana­li­ze. Na­kon us­po­red­be broj­ki iz Vu­ko­var­sko- sri­jem­ske žu­pa­ni­je s os­tat­kom Hr­vat­ske iz Žu­pa­nij­ske ko­mo­re Vu­ko­var is­ti­ču da su BDP i pla­će osjet­no ma­nji na is­to­ku Hr­vat­ske. – Pro­sječ­na pla­ća u Vu­ko­var­sko-sri­jem­skoj žu­pa­ni­ji u 2014. go­di­ni, za ko­ju ima­mo po­s­ljed­nje po­dat­ke, bi­la je 4774 ku­na, a pro­sjek u Hr­vat­skoj bio je 5529 ku­na. U is­to vri­je­me pro­sječ­na pla­ća u Za­gre­bu 2014. go­di­ne iz­no­si­la je 6451 ku­nu. Me­đu­tim, ka­da ode­mo u pro­da­va­oni­cu, za sve nas ci­je­ne su is­te – rek­la je pred­sjed­ni­ca Ko­mo­re Vu­ko­var Vin­ka Ivan­ko­vić.

Zvo­ni­mir Sa­vić di­rek­tor Sek­to­ra za fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je i eko­nom­ske ana­li­ze HGK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.