U EU naj­se­bič­ni­ji Gr­ci, a naj­so­li­dar­ni­ji Špa­njol­ci

Čak 83 pos­to Gr­ka ka­že: ne­ka svat­ko bri­ne svo­ju bri­gu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Sil­va­na Pe­ri­ca

Pew Re­se­ar­ch Cen­tar: Na­kon Špa­njo­la­ca naj­so­li­dar­ni­ji su Ni­jem­ci i Šve­đa­ni, a naj­se­bič­ni­ji pos­li­je Gr­ka su Ma­đa­ri i Ta­li­ja­ni sil­va­na.pe­ri­ca@ve­cer­nji.net Dok Do­nald Trump ka­ni do­bi­ti iz­bo­re slo­ga­nom “Pr­vo Ame­ri­ka”, a Bri­tan­ce ma­me da iz­a­đu iz EU uz pok­lič “Pr­vo Bri­ta­ni­ja”, slič­na se epi­de­mi­ja se­bič­nos­ti i da­lje pre­li­je­va i kon­ti­nen­tal­nom Eu­ro­pom.

Ži­vi i pus­ti umri­je­ti

Po­ka­za­lo je to no­vo is­tra­ži­va­nje Pew Re­se­ar­ch Cen­tra u 10 europ­skih ze­ma­lja, u Polj­skoj, Ma­đar­skoj, Ita­li­ji, Šved­skoj, Ni­zo­zem­skoj, Nje­mač­koj, Špa­njol- skoj, Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, Fran­cu­skoj i Grč­koj. Is­tra­ži­va­nje je pro­ve­de­no na 11.494 is­pi­ta­ni­ka u SAD-u i 10 ze­ma­lja EU, ko­je či­ne 80 pos­to sta­nov­niš­tva EU i 82 pos­to BDP-a. Ve­ći­na is­pi­ta­ni­ka u tim zem­lja­ma, 56 pos­to, ka­že ka­ko bi se zem­lje tre­ba­le ba­vi­ti vlas­ti­tim pro­ble­mi­ma i pus­ti­ti dru­ge da se ba­ve svo­ji­ma ka­ko god zna­ju. Naj­vi­še je se­bič­nih u zem­lji či­jim se du­go­vi­ma ba­ve mno­gi, u Grč­koj, gdje je 83 pos­to is­pi­ta­ni­ka za op­ci­ju da se svat­ko ba­vi svo­jim pos­lo­vi­ma ne ma­re­ći za dru­ge. Slič­no je i u Ma­đar­skoj, gdje je tak­vih 77 pos­to, i u Ita­li­ji sa 67 pos­to. Naj­so­li­dar­ni­ji su Špa­njol­ci, ta­mo 55 pos­to is­pi­ta­ni­ka ka­že ka­ko dru­gi­ma va­lja po­ma­ga­ti, sli­je­de Ni­jem­ci s 53 pos­to ve­li­ko­duš­nih i Šve­đa­ni s 51 pos­to. Sa­mo u te tri zem­lje ve­ći­na is­pi­ta­ni­ka je

REUTERS

Iako će Bri­tan­ci usko­ro na re­fe­ren­dum, ko­ji za­zi­va Ni­gel Fa­ra­ge (UKIP), za­pra­vo su so­li­dar­ni­ji od ze­ma­lja ko­je ima­ju vi­še ko­ris­ti od EU

REUTERS

ne po­dr­ža­va po­li­ti­ku EU pre­ma Ru­si­ji Ve­ći­na is­pi­ta­ni­ka u 10 ze­ma­lja ka­že da ne po­dr­ža­va po­li­ti­ku EU pre­ma Ru­si­ji, naj­vi­še je tak­vih u pra­vos­lav­noj Grč­koj, 69 pos­to, te u Šved­skoj, 55 pos­to Nor­ve­ška pre­mi­jer­ka Er­na Sol­berg iz is­kus­tva ove dr­ža­ve go­vo­ri o pred­nos­ti­ma EU či­ji ni­su član

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.