Nor­ve­ška pre­mi­jer­ka: Ne od­la­zi­te, za­ža­lit će­te!

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

kla­siktv. com fa­ce­bo­ok.com/ kla­siktv Ne od­la­zi­te iz EU, za­ža­lit će­te, po­ru­či­la je nor­ve­ška pre­mi­jer­ka Er­na Sol­berg u in­ter­v­juu za Po­li­ti­co sta­nov­ni­ci­ma Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i na pri­mje­ru Nor­ve­ške ilus­tri­ra­la da baš i ni­je is­pla­ti­vo bi­ti iz­van EU. Na­ime, Bri­tan­ci bi htje­li iz­a­ći ka­ko bi sa­mi od­lu­či­va­li o sve­mu, a za­pra­vo, ako že­le bi­ti dio za­jed­nič­kog tr­ži­šta, pri­mje­nji­vat će ve­ći­nu pro­pi­sa EU, ali o nji­ma ne­će od­lu­či­va­ti. – Za­to u Bruxel­le­su dje­lu­je­mo kao lo­bis­ti. Ne­kad smo u to­me us­pješ­ni, ne­kad ni­smo – ka­že pre­mi­jer­ka, či­ja se Kon­zer­va­tiv­na stran­ka za­la­ga­la za člans­tvo, ali to je pro­pa­lo na re­fe­ren­du­mu dva pu­ta, 1972. i 1994., kad je pro­tiv ula­ska bi­lo 52 pos­to Nor­ve­ža­na. Sad im se Uni­ja svi­đa još ma­nje, sa­mo ih je 18 pos­to za ula­zak. Nor­ve­ška ima pris­tup tr­ži­štu EU, što zna­či da ro­be, us­lu­ge i rad­ni­ci slo­bod­no ko­la­ju iz­me­đu EU i Nor­ve­ške. Za­to je Nor­ve­ška mo­ra­la usvo­ji­ti ve­lik broj za­ko­na EU iako ni­je ima­la ni­kak­vo pra­vo su­dje­lo­va­ti u nji­ho­vu do­no­še­nju. K sve­mu, Nor­ve­ška mo­ra pla­ti­ti u pro­ra­čun EU sli­čan iz­nos, mje­re­no po gla­vi sta­nov­ni­ka, kao i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja. – Ta bi ve­za mo­gla bi­ti te­ška za Bri­ta­ni­ju jer Bruxel­les će od­lu­či­va­ti bez su­dje­lo­va­nja Bri­ta­na­ca – ka­že pre­mi­jer­ka Sol­berg. Nor­ve­ška ne že­li brexit i za­to što se Bri­tan­ci u EU za­uzi­ma­ju za ma­nje re­gu­la­ci­je i vi­še tr­ži­šta.

Ako iz­a­đu to zna­či da će pri­mje­nji­va­ti EU pro­pi­se, a da ne­će su­dje­lo­va­ti u do­no­še­nju odluka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.