Oma­ru u zlo­či­nu po­ma­ga­la su­pru­ga No­or

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab

No­or Sal­man priz­na­la je da je de­se­tak pu­ta osob­no vo­zi­la Oma­ra Ma­te­ena u gay klub i če­ka­la ga va­ni dok je pri­pre­mao te­ro­ris­tič­ki na­pad vanj­ska@ve­cer­nji.net No­or Sal­man, su­pru­ga te­ro­ris­ta Oma­ra Ma­te­ena, ko­ji je ubio 49 lju­di u gay klu­bu u Or­lan­du, zna­la je za nje­go­ve pla­no­ve o na­pa­du i mo­gla bi usko­ro bi­ti uhi­će­na i op­tu­že­na za uro­tu i po­ma­ga­nje u zlo­či­nu. Na­ime, No­or Sal­man, po­ri­jek­lom Pa­les­tin­ka iz Po­ja­sa Ga­ze, za ko­ju tvr­de da je bi­la sim­pa­ti­zer­ka ve­ha­bij­sko-se­le­fij­skog po­kre­ta ko­ji po­ti­če te­ro­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci- ja Is­lam­ske dr­ža­va, uda­la se za Oma­ra 2013. go­di­ne te ima­ju si­na. No­or je is­tra­ži­te­lji­ma FBI-a priz­na­la ka­ko je bi­la sa su­pru­gom Oma­rom ka­da je ku­po­vao pu­šku AR-15 i pi­štolj ka­li­bra 38. Na­ime, bio je pod prat­njom i pri­smo­trom te se bo­jao da sam ne­će mo­ći ku­pi­ti oruž­je, a da se to do­go­di­lo, ona bi ku­pi­la na­oru­ža­nje.

Ni­je bio ho­mo­sek­su­alac

Is­to ta­ko, priz­na­la je da je de­se­tak pu­ta osob­no vo­zi­la Oma­ra u taj gay klub i če­ka­la ga va­ni dok je on iz­vi­đao si­tu­aci­ju i ra­dio pri­pre­me za te­ro­ris­tič­ki na­pad. Iako ne­ki me­di­ji tvr­de da je Omar bio gay, nje­go­va su­pru­ga No­or to je opo­vrg­nu­la tvr­de­ći ka­ko je u klub do­la­zio i imao kon­tak­te s gay po­pu­la­ci­jom pre­ko druš­tve­nih mre­ža is­klju­či­vo ra­di pri­pre­me te­ro­ris­tič­kog na­pa­da te ka­ko ne bi po­sum­nja­li da ima kr­vo­loč­ne na­ka­ne. No­or Sal­man tvr­di da je po­ku­ša­la od­go­vo­ri­ti mu­ža od te­ro­ris­tič­kog na­pa­da, ali je on jed­nos­tav­no ni­je htio pos­lu­ša­ti. Ame­rič­ki se­na­tor An­gus King, član oba­vje­štaj­nog od­bo­ra Se­na­ta, uvje­ren je da će No­or Sal­man bi­ti uhi­će­na i od­go­va­ra­ti pred su­dom jer je zna­la ka­ko nje­zin su­prug pla­ni­ra te­ro­ris­tič­ki na­pad, ali ga ni­je spri­je­či­la ni pri­ja­vi­la po­li­ci­ji una­toč to­me što će sa­da su­ra­đi­va­ti s is­tra­ži­te­lji­ma i da­ti važ­ne in­for­ma­ci­je ko­je bi mo­gle spri­je­či­ti no­ve te­ro­ris­tič­ke na­pa­de. Tu­ži­telj­stvo u Or­lan­du že­li op­tu­ži­ti Ma­te­eno­vu su­pru­gu No­or kao su­di­oni­cu po 49 to­ča­ka za uboj­stvo i 53 toč­ke za po­ku­šaj uboj­stva kao i zbog to­ga što ni­je iz­vi­jes­ti­la vlas­ti o na­pa­du i jer je la­ga­la sa­vez­nim agen­ti­ma.

Naj­av­lji­vao na­pad u Pa­ri­zu

U me­đu­vre­me­nu pri­ja­te­lji 25-go­diš­njeg Abal­le La­ro­ssi­ja, ko­ji je u po­ne­dje­ljak u Pa­ri­zu ubio fran­cu­skog čas­ni­ka i nje­go­vu ne­vjen­ča­nu su­pru­gu, ka­žu ka­ko se na­kon iz­la­ska iz za­tvo­ra čes­to hva­lio da će či­ni­ti stva­ri zbog ko­jih će či­tav svi­jet zna­ti za nje­ga te da je že­ljan kr­vi. Fran­cu­ska jav­nost još je u šo­ku i ni­ko­me ni­je jas­no ka­ko je mo­gu­će da je fran­cu­skim oba­vje­štaj­nim služ­ba­ma iz­mak­nuo čo­vjek po­put Abal­le La­ro­ssi­ja ko­ji je bio na lis­ti naj­o­pas­ni­jih te­ro­ris­ta.

Si­to­ra Yu­su­fiy (na sli­ci) pr­va je su­pru­ga Oma­ra Ma­te­ena. No­or Sal­man mu je dru­ga su­pru­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.