Ni­šta od uki­da­nja vi­za za Eu­rop­sku uni­ju Tur­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (T. K.)

Tur­ska i EU ne­će sti­ći do kra­ja lip­nja is­pu­ni­ti rok ko­ji su si sa­mi pos­ta­vi­li za uki­da­nje vi­za Tur­ci­ma, što je va­žan dio spo­ra­zu­ma ko­ji je za­us­ta­vio pri­ljev mi­gra­na­ta pre­ko Tur­ske. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja obja­vi­la je da Tur­ska ni­je is­pu­ni­la sve uvje­te po­treb­ne za uki­da­nje vi­za. Slje­de­će iz­vješ­će o vi­za­ma oče­ku­je se u ruj­nu. Pri­ljev ne­re­gu­lar­nih mi­gra­na­ta na grč­ke oto­ke prak­tič­ki je sma­njen na nu­lu, ali EU spo­ro is­pu­nja­va svo­je obe­ća­nje da će zbri­nja­va­ti si­rij­ske iz­bje­gli­ce iz­rav­no iz Tur­ske. Do­sad ih je iz Tur­ske pre­se­lje­no sa­mo 511.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.