Do­mi­nis­tar za­ko­pa­vao vre­će s 8,5 mi­li­ju­na $

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (maš)

Biv­ši dru­gi čo­vjek ar­gen­tin­skog mi­nis­tar­stva za jav­ne ra­do­ve uhva­ćen je dok je po­kraj sa­mos­ta­na ne­da­le­ko od Buenos Ai­re­sa za­ko­pa­vao vre­će s nov­cem u vri­jed­nos­ti od pri­bliž­no 8,5 mi­li­ju­na do­la­ra. Ri­ječ je o Ho­seu Lo­pe­zu ko­ji je bio u ad­mi­nis­tra­ci­ji biv­še pred­sjed­ni­ce Chris­ti­ne Kir­c­h­ner i nje­zi­na po­koj­nog su­pru­ga Nes­to­ra. Po­li­ci­ja ga je na mjes­tu na ko­jem je za­ko­pa­vao no­vac pro­naš­la u pan­cir­ki, sa šlje­mom na gla­vi i po­lu­auto­mat­skom pu­škom. Po­li­ci­ju je po­zvao čo­vjek ko­ji ži­vi u bli­zi­ni za­to što mu je sve to bi­lo sum­nji­vo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.