Zbog sank­ci­ja Ru­si­ja iz­gu­bi­la 25, a Eu­ro­pa 100 mi­li­jar­di eura

Joe Bi­den priz­nao da je EU sank­ci­je uveo pod pri­ti­skom Wa­shin­g­to­na. Upra­vo je SAD je­di­na zem­lja ko­ja zbog to­ga ne tr­pi ni­kak­vu šte­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Pi­še: Anvar Azi­mov Tr­go­vač­ki i sank­cij­ski ra­to­vi, ko­ji su u tren­du, ko­ris­te se is­klju­či­vo kao sred­stvo ne­po­šte­ne kon­ku­ren­ci­je ra­di is­ti­ski­va­nja ri­va­la s tr­ži­šta U San­kt Pe­ter­bur­gu da­nas, ti­je­kom naj­ljep­šeg raz­dob­lja go­di­ne, Bi­je­lih no­ći, po­či­nje 20. pe­ter­bur­ški me­đu­na­rod­ni gos­po­dar­ski fo­rum. Oče­ku­je se da će na nje­mu su­dje­lo­va­ti vi­še od 10 ti­su­ća lju­di iz vi­še od tri­de­set ze­ma­lja – vod­stvo naj­ve­ćih kom­pa­ni­ja, vo­de­ći svjet­ski struč­nja­ci, čel­ni­ci dr­ža­va i vla­da, a otvo­rit će ga glav­ni taj­nik UN-a gos­po­din Ban Ki-mo­on te pred­sjed­nik Eu­rop­ske ko­mi­si­je gos­po­din Je­an- Cla­ude Jun­c­ker. Ve­li­ki in­te­res za ovaj do­ga­đaj svje­do­či da je doš­lo vri­je­me za otvo­ren raz­go­vor o raz­lo­zi­ma sta­nja u ko­jem se na­la­zi svjet­sko gos­po­dar­stvo: spo­ri ra­zvoj, stag­na­ci­ja, pre­ko­mjer­ni rast za­du­že­nja. Go­le­me su raz­li­ke u pri­ho­di­ma sta­nov­niš­tva. Pre­ma ne­kim pro­cje­na­ma, 60 naj­bo­ga­ti­jih lju­di na svi­je­tu po­sje­du­je jed­na­ku vri­jed­nost bo­gat­stva kao 3,6 mi­li­jar­di naj­si­ro­maš­ni­jih. Po­svu­da je na dje­lu po­li­ti­za­ci­ja in­te­re­sa užih gru­pa tran­s­na­ci­onal­nih kor­po­ra­ci­ja i gru­bo kr­še­nje pos­to­je­ćih pra­vi­la u svjet­skom gos­po­dar­stvu. Tr­go­vač­ki i sank­cij­ski ra­to­vi, ko­ji su u tren­du u po­s­ljed­nje vri­je­me, ko­ris­te se is­klju­či­vo kao sred­stvo ne­po­šte­ne kon­ku­ren­ci­je ra­di is­ti­ski­va­nja ri­va­la s tr­ži­šta. Uvjer­ljiv pri­mjer su na­met­nu­ta tr­go­vač­ka i gos­po­dar­ska ogra­ni­če­nja Ru­si­ji bez su­glas­nos­ti UN-a. Pot­pred­sjed­nik SAD-a Jo­seph Bi­den u lis­to­pa­du 2014. otvo­re­no je priz­nao da je Uni­ja uve­la sank­ci­je Ru­si­ji pod pri­ti­skom Wa­shin­g­to­na. Od ta­da je Ru­si­ja ti­je­kom 2014. i 2015. iz­gu­bi­la, pre­ma raz­li­či­tim pro­cje­na­ma, vi­še od 25 mi­li­jar­di eura, a dr­ža­ve EU vi­še od 100 mi­li­jar­di. Od to­ga iz­no­sa na hr­vat­ske po­ljo­pri­vred­ni­ke od­no­si se vi­še od 50 mi­li­ju­na eura. Sa­mo SAD ni­je pre­tr­pio gu­bi­tak.

Taj­no­vi­ta part­ner­stva

Pa­ra­lel­no se u svi­je­tu stva­ra­ju ne­tran­s­pa­rent­ni eko­nom­ski blo­ko­vi, i to u uvje­ti­ma ne­vi­đe­ne kon­s­pi­ra­ci­je, po­put Tran­s­pa­ci­fič­kog (TPP) i Tran­sa­tlant­skog tr­go­vin­sko-inves­ti­cij­skog part­ner­stva (TTIP). Kao što je poz­na­to, ni­su pre­dvi­đe­ne ni­kak­ve ras­pra­ve o sa­dr­ža­ju ovih spo­ra­zu­ma pri­je nji­ho­va stu­pa­nja na sna­gu – ni s tr­go­vin­skim part­ne­ri­ma ni s vlas­ti­tim sta­nov­niš­tvom. Zar je to de­mo­kra­ci­ja? Slo­bod­no tr­ži­šte? Po­što­va­nje uni­ver­zal­nih pra­vi­la Svjet­ske tr­go­vač­ke or­ga­ni­za­ci­je (WTO)? Ne­mo­gu­će je ig­no­ri­ra­ti stav i za­bri­nu­tost dru­gih ze­ma­lja, od­nos­no su­di­oni­ka me­đu­na­rod­nih eko­nom­skih od­no­sa, uklju­ču­ju­ći Ki­nu, In­di­ju, Bra­zil ili Ru­si­ju. Jer to zna­či iz­bi­ja­nje kon­fli­ka­ta in­te­re­sa pri­je ili kas­ni­je. Sa­mo gdje i ka­ko će se on­da oni rje­ša­va­ti ako sa­da bu­du pot­ko­pa­ne te­melj­ne vri­jed­nos­ti WTO-a? Ma­lo tko vje­ru­je da će sa­dr­žaj TTIP-a bi­ti u ko­rist pro­sječ­nog sta­nov­ni­ka Eu­ro­pe. Do­bar pri­mjer za to je tzv. di­ver­si­fi­ka­ci­ja ops­kr­be ener­gi­jom u Eu­ro­pi, ra­di ko­je se gra­de LNG ter­mi­na­li ši­rom kon­ti­nen­ta za do­ba­vu sje­ver­no­ame­rič­kog pli­na. U svom iz­vje­šta­ju po­čet­kom ove go­di­ne Eu­rop­ska ko­mi­si­ja priz­na­la je da je u uvje­ti­ma objek­tiv­no vi­so­kih tro­ško­va ukap­lji­va­nja pli­na (za raz­li­ku od ni­skih ci­je­na dos­ta­ve pli­na pli­no­vo­dom) je­di­no ad­mi­nis­tra­tiv­nim mje­ra­ma mo­gu­će po­ve­ća­ti po­traž­nju za LNGom na re­gi­onal­noj ra­zi­ni. To je uči­ni­la Li­tva. Pri­si­li­la je do­ma­će po­tro­ša­če pli­na da pla­ća­ju uvoz skup­ljeg LNG-a, u vri­jed­nos­ti ko­ja po­kri­va odr­ža­va­nje plu­ta­ju­ćeg LNG-ter­mi­na­la. Zbog tro­ško­va za uvoz pli­na te unajm­lji­va­nja LNG-ter­mi­na­la iz Nor­ve­ške, Li­tva pla­ća 440 do­la­ra za 1000 ku­bi­ka pli­na (bez ci­je­ne ko­ri­šte­nja luč­ke in­fras­truk­tu­re), dok je pro­sječ­na ci­je­na ru­skog pli­na za nju u 2015. go­di­ni iz­no­si­la oko 280 do­la­ra. Raz­li­ku su pla­ti­li li­tav­ski dr­žav­lja­ni pod pri­ti­skom svo­je vla­de. Dru­ge zem­lje EU ne­će pos­ta­ti iz­nim­ka, ali će za­to u Sje­ver­noj Ame­ri­ci ras­ti va­đe­nje pli­na. Mi ne is­tu­pa­mo pro­tiv SAD-a ili bi­lo ko­je dru­ge „za­pad­ne“zem­lje. U prin­ci­pu je obrat­no jer sma­tra­mo da jed­na od naj­ve­ćih svjet­skih gos­po­dar­skih si­la mo­ra su­dje­lo­va­ti u ras­pra­vi i rje­ša­va­nju na­go­mi­la­nih pro­ble­ma, a po­go­to­vo ka­da nje­zin dr­žav­ni dug iz­no­si go­to­vo 20 bi­li­ju­na ame­rič­kih do­la­ra (a to je pet pu­ta vi­še ne­go nje­zin go­diš­nji pro­ra­čun). Doš­lo je vri­je­me za pro­mje­ne. Na­me­ta­nje sank­ci­ja o tu­đi tro­šak, kr­še­nje pra­vi­la tr­žiš­ne eko­no­mi­je, gu­ra­nje svo­je ne­kon­ku­rent­ne pro­izvod­nje na stra­na tr­ži­šta – to je po­na­ša­nje pre­ma va­za­li­ma, a ne part­ne­ri­ma.

JENS STOLTENBERG: Po­zi­vam Ru­si­ju da pres­ta­ne pru­ža­ti pot­po­ru pro­ru­skim po­bu­nje­ni­ci­ma i da po­vu­če svo­je sna­ge i opre­mu iz Ukra­ji­ne!

Hu­ma­ni­tar­ni pros­tor

Mi ima­mo dru­gi pris­tup. Ak­tiv­no i na os­no­vi rav­no­prav­nos­ti po­ku­ša­va­mo iz­gra­di­ti od­no­se sa svo­jim part­ne­ri­ma u in­te­re­su dr­žav­lja­na, a ne tran­s­na­ci­onal­nih kor­po­ra­ci­ja. Za­uzi­ma­mo se za for­mi­ra­nje za­jed­nič­kog gos­po­dar­skog i hu­ma­ni­tar­nog pros­to­ra s tr­žiš­nom eko­no­mi­jom i jas­nim pra­vi­li­ma igre od Atlan­ti­ka do Pa­ci­fi­ka. Kao do­kaz oz­bilj­nos­ti na­ših na­mje­ra mo­gu slu­ži­ti na­še inves­ti­ci­je i pri­rod­na bo­gat­stva, ko­je mi omo­gu­ća­va­mo svim za­in­te­re­si­ra­ni­ma. Na Pe­ter­bur­škom gos­po­dar­skom fo­ru­mu 2015. go­di­ne bi­lo je pot­pi­sa­no 205 spo­ra­zu­ma či­ji je uku­pan iz­nos pre­la­zio 4,8 mi­li­jar­di eura.

Nje­mač­ka kan­ce­lar­ka Mer­kel pod ve­li­kim je pri­ti­skom gos­po­dar­stve­ni­ka da uki­ne sank­ci­je Pu­ti­nu

REUTERS

Glav­ni taj­nik NATO-a o kr­še­nju pri­mir­ja u Ukra­ji­ni

eura vri­jed­nih ugo­vo­ra pot­pi­sa­no je proš­le go­di­ne za vri­je­me Gos­po­dar­skog fo­ru­ma u San­kt Pe­ter­bur­gu. Pot­pi­sa­no je ukup­no 205 spo­ra­zu­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.