Jack Ma: Kri­vo­tvo­ri­ne su čes­to bo­lje od ori­gi­na­la

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Jack Ma, os­ni­vač i glav­ni di­rek­tor gi­gan­ta za in­ter­net­sku pro­da­ju Ali­ba­be, ka­zao je ka­ko je naj­ve­ći pro­blem s kri­vo­tvo­ri­na­ma poz­na­tih luk­suz­nih bren­do­va to što su u go­to­vo svim slu­ča­je­vi­ma te kri­vo­tvo­ri­ne bo­lje kva­li­te­te od ori­gi­na­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.