Adris će do 2019. ula­ga­ti go­diš­nje po mi­li­jar­du ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (snv)

Adris gru­pa će do 2019. inves­ti­ra­ti ukup­no če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na u tu­ri­zam, zdra­vu hra­nu i sek­tor osi­gu­ra­nja, is­tak­nu­to je ju­čer na sjed­ni­ci Glav­ne skup­šti­ne gru­pe, na ko­joj je obje­lo­da­nje­na i ne­to do­bit Adri­sa u 2015. Ona je iz­no­si­la 389 mi­li­ju­na ku­na, 21% vi­še ne­go go­di­nu pri­je, a os­tva­re­ni su pri­ho­di od 6,5 mi­li­jar­di ku­na. Pro­da­jom du­han­skog sek­to­ra, od ko­jeg je za­ra­đe­no oko 1,04 mi­li­jar­di ku­na, Adris je, re­kao je šef upra­ve An­te Vla­ho­vić, za­vr­šio stra­te­šku tran­sfor­ma­ci­ju por­t­fe­lja. Di­oni­ča­ri­ma će kra­jem sr­p­nja bi­ti is­pla­će­ne di­vi­den­de od 15 ku­na po di­oni­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.