Sk­la­di­šte pli­na Oko­li pu­nit će se br­že, za 120 da­na

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (dp)

Oko 195 mi­li­ju­na ku­na vri­je­de ra­do­vi na do­grad­nji i mo­der­ni­za­ci­ji teh­no­lo­škog pro­ce­sa ra­da pod­zem­nog skla­di­šta pli­na u Oko­li­ma, za­po­če­ti ovih da­na. Ri­ječ je o mo­der­ni­za­ci­ji uti­ski­va­nja pli­na ko­ji će vri­je­me pu­nje­nja skla­di­šta sma­nji­ti sa 180 na 120 da­na, či­me će se os­lo­bo­di­ti ka­pa­ci­te­ti. Uz go­diš­nju ušte­du od 15 mil. kn no­vi po­gon po­di­že i kon­ku­rent­nost PSP-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.