KA­RA­MAR­KO JE NANIO VELIKU ŠTE­TU DRŽAVI, ALI I VOLJENOM HDZ-u

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Tomislav Ka­ra­mar­ko na­po­kon od­la­zi iz Vla­de. Ova­kav epi­log afe­re Kon­zul­tan­ti­ca, ko­ja go­to­vo dva mje­se­ca po­tre­sa Hr­vat­sku, je­di­no je lo­gič­no rje­še­nje. Pos­tav­lja se, me­đu­tim, pi­ta­nje za­što je vr­hu stran­ke i mno­go­broj­nim stra­te­zi­ma ko­ji se mo­ta­ju oko HDZ-a tre­ba­lo ta­ko pu­no vre­me­na za je­di­nu mo­gu­ću i ra­ci­onal­nu od­lu­ku. Pos­to­je ba­rem dva raz­lo­ga za­što je Ka­ra­mar­ko do­šao do ru­ba pro­va­li­je. Vr­lo čes­to pre­cje­nju­je­mo po­li­tič­ku pa­met na­ših vlas­to­dr­ža­ca ko­ji uglav­nom do­la­ze na vi­so­ke po­zi­ci­je bez pra­ve pro­vje­re i bez dos­tat­nih kva­li­fi­ka­ci­ja. Dru­gi raz­log le­ži u to­me što na­ši po­li­ti­ča­ri, čast iz­u­ze­ci­ma, još uvi­jek ne že­le, a vr­lo čes­to i ne zna­ju, raz­lu­či­ti op­će dr­žav­ne in­te­re­se od onih osob­nih. Tomislav Ka­ra­mar­ko po­ka­zao je po­pri­lič­nu po­li­tič­ku ne­pi­sme­nost, ne­dos­ta­tak “sa­mo­kri­ti­ke” i svi­jes­ti o op­ćem do­bru. Ne­vje­ro­jat­no je da je po­li­ti­čar, ko­ji se pri­pre­mao za pre­mi­jer­sku po­zi­ci­ju, do­pus­tio da mu su­pru­ga pos­lov­no su­ra­đu­je s lo­bis­tom MOL-a te da je to upor­no skri­vao od jav­nos­ti. Još je go­ra nje­go­va re­ak­ci­ja ka­da su me­di­ji obja­vi­li afe­ru. Ka­ra­mar­ko je sve to mi­no­ri­zi­rao go­vo­re­ći da su on i Jo­sip Pe­tro­vić pri­ja­te­lji te da se ne odri­če svo­jih pri­ja­te­lja. To što je u nje­go­vu kuć­nu bla­gaj­nu sti­za­lo oko 19 ti­su­ća ku­na mje­seč­no sma­trao je sa­mo po se­bi ra­zum­lji­vim. Na ovom pri­mje­ru vi­di se da je Ka­ra­mar­ko ži­vio u proš­los­ti te da je jed­nos­tav­no nas­ta­vio s prak­som ko­ja je do­ne­dav­no bi­la druš­tve­no i po­li­tič­ki pri­hvat­lji­va. Ali vre­me­na se mi­je­nja­ju pa je ta­ko tre­nu­tač­no u Hr­vat­skoj ne­pri­hvat­lji­vo ono što je do ju­čer bi­lo po­sve nor­mal­no. I do­bro je da je ta­ko. Iako se hva­li da je struč­njak za oba­vje­štaj­ne služ­be, Ka­ra­mar­ko ni­je naj­bo­lje svla­dao ge­opo­li­ti­ku ko­ja se ja­ko do­bro zr­ca­li na ovim na­šim pros­to­ri­ma. Ni­je ut­vr­dio gra­di­vo da je Hr­vat­ska u Eu­rop­skoj uni­ji i ja­ko bit­na čla­ni­ca NATO sa­ve­za. Ne­vje­ro­jat­no je da je Ka­ra­mar­ko sma­trao nor­mal­nim da nje­go­va su­pru­ga pos­ta­ne je­dan od glav­nih pro­mo­to­ra ru­skog ka­pi­ta­la u Hr­vat­skoj. Po­go­to­vo je ne­vje­ro­jat­no da je lo­bi­ra­la da ne­ke ru­ske tvrt­ke gra­de nuk­le­ar­ne elek­tra­ne. Ne­što slič­no gu­rao je i Ka­ra­mar­ko dok je bio pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de, a nje­ga je u sto­pu sli­je­dio mi­nis­tar obr­ta Dar­ko Hor­vat. Još je in­te­re­sant­ni­ja Ka­ra­mar­ko­va neo­sjet­lji­vost na šte­tu ko­ju je nanio ne sa­mo svo­joj stran­ci ne­go i Vla­di pa on­da i ci­je­loj zem­lji. In­zis­ti­ra­ju­ći na svom os­tan­ku Ka­ra­mar­ko je pot­pu­no pa­ra­li­zi­rao rad Vla­de, za­tro­vao me­đu­ljud­ske od­no­se me­đu mi­nis­tri­ma, a da­le­ko naj­ve­ću šte­tu nanio je svo­me HDZ-u. Da je os­tav­ku pod­nio od­mah na­kon nas­tan­ka afe­re, sve ovo lo­še što se do­go­di­lo u po­s­ljed­nja dva mje­se­ca, a to­ga je bi­lo ja­ko pu­no, mo­glo se iz­bje­ći. Ig­no­ri­ra­ju­ći oprav­da­ne kri­ti­ke i pri­mjed­be, Ka­ra­mar­ko je po­ka­zao da su mu bit­ni­ji osob­ni in­te­re­si od stran­ke i dr­ža­ve. Ovo tre­ba bi­ti po­uka gra­đa­ni­ma Hr­vat­ske za ne­ka bu­du­ća vre­me­na. Ni­je bit­no što po­li­ti­ča­ri go­vo­re, ne­go is­klju­či­vo ono što ra­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.