Bri­tan­ci tek iz­la­ze na re­fe­ren­dum, ali Brexit se već do­go­dio

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Jun­g_fu

Os­ta­lo je sa­mo još ne­ko­li­ko da­na do re­fe­ren­du­ma o iz­la­sku ili os­tan­ku Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u Eu­rop­skoj uni­ji. Re­fe­ren­dum je sa­vje­to­da­van i bez kvo­ru­ma, što zna­či da ako od bi­lo ko­jeg pos­tot­ka Bri­ta­na­ca ko­ji 23. lip­nja iz­a­đu na re­fe­ren­dum, 50 % plus je­dan glas iz­ra­zi vo­lju za iz­laz iz EU, to će pos­ta­ti pra­vo­va­lja­no kad is­to po­t­vr­di bri­tan­ski par­la­ment. Nit­ko do sa­da ni­je iz­ra­zio sum­nju da će bri­tan­ski par­la­ment oza­ko­ni­ti vo­lju svo­jih gra­đa­na. Una­toč pri­tis­ci­ma iz svih elit­nih svjet­skih po­li­tič­kih i fi­nan­cij­skih kru­go­va, ko­ji tvr­de da će se u slu­ča­ju Brexi­ta u Bri­ta­ni­ji ot­pri­li­ke do­go­di­ti: - gu­bi­tak od 5000 fun­ti po obi­te­lji go­diš­nje - pad va­lu­te iz­me­đu 15 i 20 % s vi­so­kom in­fla­ci­jom - po­s­lje­dič­ni op­ći rast ci­je­na - gu­bi­tak 4 % BDP - 4 mi­li­ju­na no­vih ne­za­pos­le­nih. Uz po­li­ti­kant­ski do­da­tak mo­gu­ćeg ka­tak­liz­mič­nog tre­ćeg svjet­skog ra­ta i vječ­nog si­ro­maš­tva u svi­je­tu, The Gu­ar­di­an je pri­je go­to­vo dva tjed­na do­nio son­da­žu po ko­joj je 52 % Bri­ta­na­ca za iz­laz iz EU, a 48 % za os­ta­nak, dok je pri­je ne­ko­li­ko da­na In­de­pen­dent obja­vio tre­nu­tač­no naj­re­cent­ni­je is­tra­ži­va­nje po ko­jem kam­pa­nja “Le­ave” (na­pu­šta­nja) po­bje­đu­je s 55 % na­su­prot 45 % kam­pa­nje “Re­ma­in” (os­tan­ka). Mo­že li se vje­ro­va­ti tim is­tra­ži­va­nji­ma, iz­la­zak Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz EU je go­to­vo re­al­nost. Son­da­ža ko­ju je obja­vio In­de­pen­dent uni­je­la je pri­lič­nu ner­vo­zu u eu­rop­ski “ma­ins­tre­am”, ko­ji kao da ne že­li vje­ro­va­ti u ikak­vu mo­guć­nost Brexi­ta. Pos­to­je do­du­še i druk­či­je son­da­že ko­je upor­no da­ju ma­lu pred­nost os­tan­ku Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u EU, ali svi se sla­žu da je po­s­ljed­njih da­na kam­pa­nja za Brexit u ve­li­kom na­le­tu. Ono što su ne­ki na­zva­li “pro­jekt strah”, ko­jim bi se s po­raz­nim eko­nom­skim broj­ka­ma od­nos­no stra­hom za vlas­ti­tu bu­duć­nost Bri­tan­ce na­tje­ra­lo na os­ta­nak u EU, imao je po sve­mu su­de­ći kon­tra­pro­duk­tiv­ne efek­te. Što se vi­še taj “pro­jekt” in­ten­zi­vi­rao, to je vi­še Bri­ta­na­ca bi­lo za iz­la­zak iz EU. Efekt je bio to­li­ko jak da su se ne­ki za­pi­ta­li je li po­kre­ta­či­ma “pro­jek­ta strah” za­pra­vo cilj iz­la­zak V. Bri­ta­ni­je iz EU. Oni naj­ra­ci­onal­ni­ji vi­de da se Brexit u stvar­nos­ti već do­go­dio. Bri­ta­ni­ja se ni­ka­da ne­će odre­ći ključ­nih ele­men­ta dr­žav­nos­ti i su­ve­re­nos­ti, ni­ti će sto­ga uves­ti euro. Unu­tar EU su već sprem­ne mo­di­fi­ka­ci­je ugo­vo­ra ko­ji­ma će se pre­ci­zi­ra­ti da se bi­lo ko­ja dub­lja in­te­gra­ci­ja ze­ma­lja čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je ne­će od­no­si­ti na Veliku Bri­ta­ni­ju. Ako, dak­le, po­bi­je­di Brexit, Bri­tan­ci će bi­ti va­ni, ako po­bi­je­di op­ci­ja “Re­ma­in” u EU, lu­ka­vi Bri­tan­ci će sve­jed­no opet bi­ti va­ni. Prem­da su iz­ne­na­đe­nja ite­ka­ko mo­gu­ća, kla­di­oni­ča­ri još uvi­jek pro­cje­nju­ju da do pot­pu­nog iz­la­ska V. Bri­ta­ni­je iz EU ne­će do­ći. Kam­pa­nja “Re­ma­in” je zad­njih da­na uo­či re­fe­ren­du­ma odi­gra­la svo­ju naj­ja­ču kar­tu, ape­li­ra na otvo­re­nost i ši­ro­ku du­šu Bri­ta­na­ca. Bri­tan­ci ne smi­ju os­ta­vi­ti Eu­ro­pu i eu­rop­ske na­ro­de u sta­nju u kak­vom je­su i s pro­ble­mi­ma ko­je ima­ju i mo­ra­li bi su­dje­lo­va­ti u oču­va­nju de­mo­krat­skih vri­jed­nos­ti i iz­grad­nji jed­ne bo­lje Eu­ro­pe.

Ci­je­li tekst pro­či­taj­te na po­li­tič­kom por­ta­lu Ve­čer­njeg lis­ta Ba­ro­me­tar.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.