No­vi­ne su bli­že Ku­ći od ka­ra­ta ne­go Ured­niš­tvu

Se­ri­ja Da­li­bo­ra Ma­ta­ni­ća ko­ja naj­e­sen sti­že na HTV mrač­nom at­mo­sfe­rom pod­sje­ća na skan­di­nav­ske kri­mi­će

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Da­ni­jel Li­jo­vić (sam)

“No­vi­ne” ne do­no­se sa­mo sli­ku re­dak­ci­je iz­va­na, ne­go i me­đu­ljud­ske od­no­se u re­dak­ci­ji, ži­vot­ne pro­ble­me glav­nih li­ko­va... da­ni­jel.li­jo­vic@ve­cer­nji.net TV se­ri­je već su go­di­na­ma sve­ti gral film­skog svi­je­ta. Sve vi­še stu­di­ja, re­da­te­lja i glu­ma­ca stva­ra od­lič­ne TV se­ri­je vi­so­ke pro­duk­ci­je. I to ne sa­mo sit­co­me, ne­go oz­bilj­ne dra­me ko­je svo­je epi­zo­de is­pi­su­ju film­skim do­živ­lja­ji­ma. Se­ri­ja “No­vi­ne” re­da­te­lja Da­li­bo­ra Ma­ta­ni­ća, snim­lje­na po sce­na­ri­ju no­vi­na­ra i ured­ni­ka Ivi­ce Đi­ki­ća, upra­vo je ta­kav pro­jekt. Mo­gao bi to bi­ti do­sad naj­ve­ći, a i naj­bo­lji do­ma­ći pro­izvod pre­mje­šta­nja film­ske rad­nje u for­mat TV se­ri­je. Na kon­fe­ren­ci­ji New Eu­ro­pe Mar­ket u Du­brov­ni­ku ima­li smo pri­li­ku pre­mi­jer­no po­gle­da­ti pr­vu epi­zo­du “No­vi­na”, se­ri­je ko­ja bi se tre­ba­la po­če­ti pri­ka­zi­va­ti na HTV-u u ruj­nu. Pr­va epi­zo­da po­či­nje u mrač­nom to­nu, po­ma­lo na­lik skan­di­nav­skim kri­mi­ći­ma. Rad­nja pra­ti do­ga­đa­je u iz­miš­lje­noj re­dak­ci­ji ve­li­kih dnev­nih no­vi­na u Hr­vat­skoj ko­je su u se­ri­ji jed­nos­tav­no na­zva­ne – “No­vi­ne”. Već pr­va epi­zo­da po­t­vr­đu­je nam da je ri­ječ o kva­li­tet­noj dra­mi ko­ju će naj­vi­še no­si­ti ka­rak­ter­ni glum­ci te uvi­jek za­nim­lji­va uni­ver­zal­na te­ma po­ve­za­nos­ti me­di­ja s po­li­ti­kom i nje­zi­nim pri­tis­ci­ma. Rad­nja je mrač­na i za­nim­lji­va, a li­ko­vi su uvjer­lji­vi. Pra­ti­mo vi­še pa­ra­lel­nih rad­nji, a sre­diš­nja je pre­uzi­ma­nje “No­vi­na” iza če­ga sto­ji kon­tro­verz­ni po­du­zet­nik Ma­rio Kar­dum (glu­mi ga Alek­san­dar Cvjet­ko­vić), a ko­jeg se po­ve­zu­je s po­li­ti­ča­rom, gra­do­na­čel­ni­kom To­ma­še­vi­ćem (Dra­gan Des­pot) ko­ji se pla­ni­ra kan­di­di­ra­ti na iz­bo­ri­ma. No Kar­dum ne že­li bi­ti sa­mo ne­či­ja po­lu­ga. U me­đu­vre­me­nu ne­si­gur­na pos­ta­je po­zi­ci­ja glav­nog ured­ni­ka… – U od­no­su na “Ured­niš­tvo” i “Ku­ću od ka­ra­ta”, ame­rič­ke pri­mje­re s te­mom me­di­ja, “No­vi­ne” su bli­že “Ku­ći od ka­ra­ta” zbog pri­ka­za po­li­tič­kog utje­ca­ja. To sam i htio jer u Hr­vat­skoj se ni­šta ne mo­že odvo­ji­ti od po­li­ti­ke, bio to eko­nom­ski utje­caj, pri­ti­sak ili lo­bis­ti­ka. Sve je is­pre­ple­te­no. Mi pri­ka­zu­je­mo de­gra­da­ci­ju mo­ći no­vi­na­ra, de­gra­da­ci­ju i de­vi­ja­ci­ju is­ti­ne i ne ide­ali­zi­ra­mo taj za­nat. Vi­še nas za­ni­ma ka­ko se on sna­la­zi u da­naš­njem mo­der­nom do­bu. Li­je­po je vi­dje­ti ne­ke no­vi­na­re da po­ku­ša­va­ju odo­li­je­va­ti i da im je is­ti­na naj­bit­ni­ja, dok su ne­ki kon­for­mis­ti, a ne­ke za­ni­ma­ju sa­mo moć i po­zi­ci­ja – opi­su­je re­da­telj Da­li­bor Ma­ta­nić. “No­vi­ne” ne do­no­se sa­mo sli­ku re­dak­ci­je iz­va­na i ne do­ti­če se sa­mo pro­fe­si­je, ne­go do­no­si i me­đu­ljud­ske od­no­se, ži­vot­ne pro­ble­me glav­nih li­ko­va, si­tu­aci­je u lju­bav­nim ve­za­ma, bra­ko­vi­ma ko­ji se ras­pa­da­ju. Se­ri­ja obe­ća­va i već će vas pr­va epi­zo­da nag­na­ti da po­že­li­te pra­ti­ti ka­ko će se pri­ča odvi­ti.

Pros­lav­lje­ni ru­ko­me­taš Mir­za Džom­ba i nje­go­va su­pru­ga ne­ka­daš­nja TV vo­di­te­lji­ca Bel­ma svo­joj su dru­goj kćer­ki­ci da­li ime Ada. Ma­la Ada ro­di­la se kra­jem svib­nja, kas­ni­je ne­go što je to bi­lo pre­dvi­đe­no, a sret­ni ro­di­te­lji da­li su joj ime na­kon de­se­tak da­na. Ime Ada vje­ro­jat­no je do­bi­la po Mir­zi­noj maj­ci Mir­sa­di, ali i Bel­mi­nom bra­tu Ad­na­nu, s ko­jim je vr­lo bli­ska. Na­kon vo­di­telj­ske ka­ri­je­re Bel­ma Džom­ba je da­nas pri­prav­ni­ca u jed­nom od­vjet­nič­kom ure­du. Par već ima če­tve­ro­go­diš­nju kćer Unu, ko­ja je pre­sret­na do­če­ka­la ma­mu i se­ku iz ro­di­li­šta.

ŽELJ­KO LUKUNIĆ/PIXSELL

Već pr­va epi­zo­da po­t­vr­đu­je nam da je ri­ječ o kva­li­tet­noj dra­mi ko­ju će naj­vi­še no­si­ti ka­rak­ter­ni glum­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.