Ne do­pus­ti­mo da nam oduz­mu Ul­tru

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (sv)

Or­ga­ni­za­to­ri i Grad Split mo­le Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma da po­du­pre mi­li­ju­ne ku­na vri­je­dan pro­jekt ko­ji bi­smo mo­gli iz­gu­bi­ti Grad Split svim si­la­ma se tru­di za­dr­ža­ti Ul­tra Eu­ro­pe Fes­ti­val, ko­ji će se če­t­vr­ti put odr­ža­ti na Po­lju­du u sr­p­nju ove go­di­ne, no to će te­ško ići ako se u pro­jekt snaž­ni­jom po­dr­škom ne uklju­či i Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma. Pred­stav­ni­ci or­ga­ni­za­to­ra u po­s­ljed­nje su vri­je­me vi­še pu­ta is­ti­ca­li ka­ko je ri­ječ o jav­no-pri­vat­nom part­ner­stvu, a da bi os­ta­li u Hr­vat­skoj, oče­ku­ju snaž­ni­ju pot­po­ru u tom “jav­nom” di­je­lu, od­nos­no od Gra­da Spli­ta, Split­sko- dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je i dr­ža­ve. Go­ran Ko­va­če­vić, do­gra­do­na­čel­nik Spli­ta, is­ti­če ka­ko su Split i Žu­pa­ni­ja svo­je obve­ze pre­ma or­ga­ni­za­to­ri­ma re­gu­li­ra­li, ali za­pi­nje na dr­žav­noj ra­zi­ni. Na­gla­ša­va ka­ko Ul­tra Eu­ro­pe Fes­ti­val ima ve­li­ko zna­če­nje za Split, Split­sko-dal­ma­tin­sku žu­pa­ni­ju i ci­je­lu Hr­vat­sku, od do­la­ska na de­set­ke ti­su­ća tu­ris­ta, bes­plat- nog bren­di­ra­nja des­ti­na­ci­je, što mar­ke­tin­ški vri­je­di mi­li­ju­ne, a s lje­po­ta­ma na­še zem­lje upoz­na­ju se mla­di lju­di ko­ji će bi­ti tu­ris­ti idu­ćih ne­ko­li­ko de­set­lje­ća. – Da­vid Gu­et­ta otvo­rio je Eu­rop­sko pr­vens­tvo u no­go­me­tu, a to je čo­vjek ko­ji je za­hva­lju­ju­ći Ul­tri sva­ko­ga lje­ta u Spli­tu. Pos­ta­li smo svjet­ska des­ti­na­ci­ja za­hva­lju­ju­ći Ul­tri i ne­moj­mo do­pus­ti­ti da nam ode u Bar­ce­lo­nu, Rim ili ne­ku dru­gu me­tro­po­lu ko­ja bi nam je ra­do odu­ze­la – upo­zo­ra­va Ko­va­če­vić.

U Hr­vat­sku zbog Ul­tre do­la­ze mla­di sa svih kon­ti­ne­na­ta, a sva­ke go­di­ne gos­tu­je i Da­vid Gu­et­ta ko­ji je otvo­rio Euro KHLOE KARDASHIAN: Mis­lim ka­ko me mod­na in­dus­tri­ja, ali i lju­di op­će­ni­to, vi­še gle­da­ju ot­kad sam smr­ša­vje­la. Sad bez pro­ble­ma na­đu moj broj odje­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.