Za Bo­žić po­či­nje sni­ma­nje zim­skih ka­dro­va “Ge­ne­ra­la”, fil­ma o An­ti Go­to­vi­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Ma­ja.car@ve­cer­nji.net

Go­ran Viš­njić do­veo je si­na na od­mor i po­sje­tio Pri­ja­te­lje ži­vo­ti­nja, 15. sr­p­nja od­la­zi na set u Van­co­uver, a usko­ro se vra­ća sni­ma­ti Vr­do­lja­kov film Ma­ja Car Sva­ki po­sjet do­mo­vi­ni, osim za obi­la­zak obi­te­lji i pri­ja­te­lja, glu­mac Go­ran Viš­njić is­ko­ris­ti i za ne­ki po­zi­ti­van po­mak u za­šti­ti pra­va ži­vo­ti­nja. Ta­ko je i ovaj put kao am­ba­sa­dor kam­pa­nje “Čin­či­le su za­kon” po­sje­tio Pri­ja­te­lje ži­vo­ti­nja ka­ko bi ape­li­rao za obra­nu pos­to­je­će za­kon­ske za­bra­ne ko­ja šti­ti čin­či­le, a za ko­ju pos­to­ji po­ten­ci­jal­na ini­ci­ja­ti­va uki­da­nja. – Još dav­no dao sam svoj glas da se ži­vo­ti­nje pres­ta­nu ubi­ja­ti i uz­ga­ja­ti zbog krz­na. Šo­ki­ran sam či­nje­ni­com da bi se ne­što što pri­pa­da proš­los­ti mo­glo po­nov­no do­go­di­ti u Hr­vat­skoj – ka­zao je Go­ran ko­ji je u Hr­vat­sku iz Los An­ge­le­sa sti­gao pri­je dva da­na. – Za­vr­ši­la je ško­la pa sam, kao i sva­ke go­di­ne, naj­sta­ri­jeg si­na Ti­na do­veo na mje­sec da­na k ba­ki i dje­du na lje­to­va­nje, a k to­me 18. lip­nja idem i u Du­brov­nik na Žar­ko­vi­cu da opet pod­sje­tim na pro­blem ta­moš­njeg sklo­ni­šta za pse. Že­lim da se ta pri­ča po­zi­tiv­no za­vr­ši jer mis­lim da ta­moš­nji lju­di ra­de div­nu stvar za pse. Pet­na­es­tog sr­p­nja pak u Van­co­uve­ru mi po­či­nje sni­ma­nje se­ri­je “Ti­me­less”. Za sa­da će tra­ja­ti si­gur­no do Bo­ži­ća, a pos­li­je nje­ne pre­mi­je­re, ovis­no o re­ak­ci­ja­ma, pro­du­ljit će­mo sni­ma­nje do svib­nja. Uglav­nom, pre­dvi­đen je nas­ta­nak 22 nas­tav­ka – ve­li Go­ran pa o vre­me­nu zbog ko­jeg će ra­di ra­da na se­ri­ji bi­ti odvo­jen od obi­te­lji do­da­je: – Ma Van­co­uver je sa­mo dva i pol sa­ta le­ta od Los An­ge­le­sa pa će i klin­ci i su­pru­ga Eva mo­ći la­ko do­la­zi­ti k me­ni, a i ja do­ma k nji­ma. I dok ra­di na svjet­skim pro­jek­ti­ma, nas za­ni­ma je­dan ve­li­ki naš - film An­tu­na Vr­do­lja­ka u ko­jem Go­ran glu­mi ge­ne­ra­la An­tu Go­to­vi­nu. – Os­ta­vio sam vri­je­me za sni­ma­nje “Ge­ne­ra­la” u Hr­vat­skoj. Ako sve bu­de ka­ko pla­ni­ra­mo, tre­ba­li bi­smo oko Bo­ži­ća, ka­da me­ni bu­de pa­uza od ra­da na se­ri­ji, sni­mi­ti zim­ski pe­ri­od fil­ma. Baš kao što smo ra­di­li i ka­da smo sni­ma­li “Du­gu mrač­nu noć” – ot­krio je Go­ran.

Go­ran Viš­njić u Hr­vat­sku je sti­gao pri­je dva da­na sa naj­sta­ri­jim si­nom Ti­nom ko­ji os­ta­je na lje­to­va­nju kod ba­ke i dje­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.