Grad šte­di na per­for­me­ri­ci Vlas­ti De­li­mar

Od­bi­li 11. fes­ti­val per­for­man­sa, za Želj­ka Jok­si­mo­vi­ća iz­dvo­ji­li čak 150.000 ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Hr­vo­je Šla­bek, Mi­le­na Za­jo­vić kul­tu­ra@ve­cer­nji.net

Umjet­ni­ca je tra­ži­la de­set ti­su­ća ku­na, di­sk­va­li­fi­ci­ra­na je zbog bi­ro­krat­skog pra­vi­la da nit­ko ne mo­že tra­ži­ti vi­še od šest ti­su­ća ku­na Na­ša poz­na­ta per­for­me­ri­ca Vlas­ta De­li­mar, či­ju je re­tros­pek­ti­vu “To sam ja” u Mu­ze­ju su­vre­me­ne umjet­nos­ti ar­tis­tič­ki onli­ne ma­ga­zin Ar­tis­c­hok svr­stao me­đu de­set naj­bo­ljih prek­lanj­skih iz­lož­bi u svi­je­tu, obra­ti­la se otvo­re­nim pi­smom ko­priv­nič­koj grad­skoj upra­vi zbog od­bi­je­ni­ce ko­ju je do­bi­la na na­tje­ča­ju za do­dje­lu jav­no­ga nov­ca sa­mos­tal­nim umjet­ni­ci­ma. De­li­mar je od Gra­da tra­ži­la skrom­nih de­set ti­su­ća ku­na za 11. fes­ti­val per­for­man­sa “Mo­ja zem­lja Šta­gli­nec”, ko­ji je u pret­hod­nim iz­da­nji­ma u Ko­priv­ni­cu pri­vu­kao svjet­sku per­for­mer­sku kre­mu iz Eu­ro­pe, SAD-a i Azi­je, ali na na­tje­ča­ju ni­je proš­la. - Žao mi je da se obez­vri­je­dio moj je­da­na­es­to­go­diš­nji trud i rad kroz umjet­nič­ku or­ga­ni­za­ci­ju Mo­ja zem­lja Šta­gli­nec, a kroz Me­đu­na­rod­ne su­sre­te umjet­ni­ka An­to­nio G. La­uer u na­se­lju Šta­gli­nec, per­for­mans fes­ti­val ko­ji je pos­tao ci­je­njen u svi­je­tu ne sa­mo zbog mo­jeg me­đu­na­rod­nog ugle­da, ne­go na­da­sve zbog kva­li­tet­nog pro­gra­ma i važ­nih re­le­vant­nih do­ma­ćih i ino­zem­nih umjet­ni­ka ko­ji su svo­jom pri­sut­noš­ću i ra­dom u Šta­glin­cu pri­do­ni­je­li je­dins­tve­nom kul­tur­nom do­ga­đa­nju kak­vo u Hr­vat­skoj ne pos­to­ji - na­pi­sa­la je ogor­če­na umjet­ni­ca.

Ni­su ni raz­ma­tra­li pro­gram

Kul­tur­ni skan­dal po­pra­ćen je, kao i obič­no, bi­ro­krat­skim akro­ba­ci­ja­ma. Grad­sko po­vje­rens­tvo za do­dje­lu jav­no­ga nov­ca ni­je ni raz­ma­tra­lo po­nu­đe­ni pro­gram, već je Vlas­tu De­li­mar di­sk­va­li­fi­ci­ra­lo zbog to­ga što je naj­vi­ša svo­ta ko­ju mo­že do­bi­ti po­je­di­ni umjet­nik – šest ti­su­ća ku­na ku­na. Tak­vog pra­vi­la, pri­mje­ri­ce, ni­je bi­lo kad je grad­sko ko­mu­nal­no po­du­ze­će odri­je­ši­lo ke­su i da­lo 150 ti­su­ća ku­na za pr­vo­maj­ski kon­cert Želj­ka Jok­si­mo­vi­ća za bi­rač­ke ma­se na sre­diš­njem ko­priv­nič­kom tr­gu. Obraz­lo­že­nje nad­lež­nih ti­je­la po­seb­no je uz­ru­ja­lo umjet­ni­cu. – To je smi­ješ­no, ta­ko se ne ra­di nig­dje u svi­je­tu. Pa nor­mal­no je da tra­ži­te vi­ši iz­nos, a oni da­ju ko­li­ko mo­gu da­ti. Ta­ko je, uos­ta­lom, uvi- jek bi­lo – ču­di se Vlas­ta De­li­mar, ko­ja je otvo­re­no pi­smo grad­skim oci­ma za­klju­či­la ri­je­či­ma: “Zar se u Hr­vat­skoj uvi­jek mo­ra uni­šta­va­ti ono što vri­je­di? Zar se Grad Koprivnica mo­ra svr­sta­ti me­đu pro­vin­ci­jal­ne gra­do­ve bez ra­zu­mi­je­va­nja za su­vre­me­nu kul­tu­ru, pro­tiv če­ga sam se svih je­da­na­est go­di­na bo­ri­la?” I za­is­ta, Vlas­ta De­li­mar pri­je je­da­na­est se go­di­na upus­ti­la u go­to­vo don­ki­ho­tov­sku bit­ku da do­ka­že ka­ko ma­le sre­di­ne ne mo­ra­ju i ne smi­ju pro­izvo­di­ti sa­mo pro­vin­ci­jal­nu kul­tu­ru, do­vo­de­ći u Šta­gli­nec vr­hun­ske umjet­ni­ke svih ge­ne­ra­ci­ja. Uz is­kus­ne i svjet­ski priz­na­te per­for­me­re, pri­mje­ri­ce, pri­je dvi­je go­di­ne pu­bli­ci je pred­sta­vi­la mla­du Sel­mu Sel­man, rom­sku per­for­me­ri­cu iz BiH ko­ja je u me­đu­vre­me­nu stvo­ri­la res­pek­ta­bil­nu me­đu­na­rod­nu ka­ri­je­ru te pos­ta­la hit u newyor­škim umjet­nič­kim kru­go­vi­ma.

Os­ta­la vjer­na Šta­glin­cu

Iako bi za pro­gram svo­jeg fes­ti­va­la u ve­ćim gra­do­vi­ma si­gur­no do­bi­va­la vi­še nov­ca (do­bi­va­ju ga, ru­ku na sr­ce, i ma­nje atrak­tiv­ni pro­jek­ti), De­li­mar je svih ovih go­di­na os­ta­la vjer­na svo­jem Šta­glin­cu i Ko­priv­ni­ci. Pro­čel­nik za druš­tve­ne dje­lat­nos­ti Dar­ko Le­din­ski po­t­vr­dio nam je ka­ko je nje­zi­na pri­ja­va di­sk­va­li­fi­ci­ra­na iz for­mal­nih raz­lo­ga. – Pro­po­zi­ci­je na­tje­ča­ja jas­no su go­vo­ri­le da će se od­ba­ci­ti pri­ja­va ko­jom se za­tra­ži vi­še od mak­si­mal­nih šest ti­su­ća ku­na po pro­gra­mu. Pos­to­je pra­vi­la igre ko­ja se mo­ra­ju po­što­va­ti. No, bu­du­ći da ci­je­ni­mo važ­nost ra­da Vlas­te De­li­mar, i to ne sa­mo u lo­kal­nim ili dr­žav­nim ok­vi­ri­ma, si­gur­no će­mo pro­na­ći na­čin da Grad Koprivnica po­dr­ži fes­ti­val per­for­me­ra – re­kao nam je na­kon što je pro­či­tao otvo­re­no pi­smo. Vlas­ta De­li­mar pak, ka­že da je odr­ža­va­nje fes­ti­va­la već mo­ra­la od­go­di­ti za je­sen, ako ga uop­će i bu­de.

Vlas­ta De­li­mar u svo­je je se­lo kraj Ko­priv­ni­ce do­vo­di­la per­for­me­re iz Eu­ro­pe, SAD i Azi­je Iz­me­đu os­ta­lih, ot­kri­la nam je umjet­ni­cu Sel­mu Sel­man ko­ja je pos­ta­la hit newyor­ške sce­ne

Per­for­me­ri­ca Vlas­ta De­li­mar pri­je 11 go­di­na upus­ti­la se u don­ki­ho­tov­sku bit­ku da do­ka­že ka­ko ma­la mjes­ta po­put Ko­priv­ni­ce ne mo­ra­ju i ne smi­ju pro­izvo­di­ti sa­mo pro­vin­ci­jal­nu umjet­nost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.