Ne­oavan­gar­da ro­đe­na u gra­di­ću opus­to­še­nom ra­tom

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Mi­le­na Za­jo­vić

Iz­lož­ba “Div­lji za­pad: Ne­oavan­gar­da iz Wro­clawa” kus­to­si­ce Do­ro­te Mon­ki­ewicz u za­gre­bač­kom MSU os­tat će otvo­re­na do 15. ko­lo­vo­za mi­le­na.za­jo­vic@ve­cer­nji.net U za­gre­bač­kom Mu­ze­ju su­vre­me­ne umjet­nos­ti ve­če­ras u 20 sa­ti otva­ra se iz­lož­ba “Div­lji za­pad: Ne­oavan­gar­da iz Wrocława” kus­to­si­ce Do­ro­te Mon­ki­ewicz ko­ja pred­stav­lja fil­mo­ve, fo­to­gra­fi­je, pred­me­te i zvuč­ne za­pi­se iz po­dru­čja vi­zu­al­nih umjet­nos­ti, ar­hi­tek­tu­re, ur­ba­niz­ma, ka­za­li­šta, fil­ma, di­zaj­na, ali i iz sva­kod­nev­nog ži­vo­ta u polj­skom gra­du Wrocławu ko­ji je pro­gla­šen europ­skom pri­jes­tol­ni­com kul­tu­re 2016. go­di­ne, a ko­ji pri­pa­da ta­ko­zva­nim “vra­će­nim te­ri­to­ri­ji­ma” ko­ji su Polj­skoj pri­po­je­ni na­kon za­vr­šet­ka Dru­gog svjet­skog ra­ta. Pri­je ra­ta grad je sa svo­jom oko­li­com bro­jio oko mi­li­jun sta­nov­ni­ka, ali straš­no ra­za­ra­nje uz­ro­ko­va­lo je dra­ma­tič­nu de­po­pu­la­ci­ju od ko­je se Wrocław de­set­lje­ći­ma opo­rav­ljao. Odras­li u opus­to­še­nom gra­du na gra­ni­ci iz­me­đu Is­to­ka i Za­pa­da, ta­moš­nji su umjet­ni­ci be­skom­pro­mis­no su eks­pe­ri­men­ti­ra­li, for­mi­ra­ju­ći vlas­ti­ti umjet­nič­ki mi­kro­koz­mos či­ja će re­pre­zen­ta­tiv­na dje­la nas­ta­la od 1960-ih go­di­na do da­naš­njih da­na u Za­gre­bu bi­ti iz­lo­že­na do 15. ko­lo­vo­za. Iz­lož­ba se sas­to­ji od de­vet cje­li­na, od ko­jih su po­seb­no za­nim­lji­ve one po­sve­će­ne pr­voj fe­mi­nis­tič­koj iz­lož­bi u Polj­skoj, za­tim raz­dob­lju iz­van­red­nog sta­nja u zem­lji te kul­t­nim ra­do­vi­ma Wrocław­skog film­skog stu­di­ja.

Pri­ka­za­ni su ra­do­vi nas­ta­ja­li od 1960-ih do da­nas

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.