U po­tra­zi za jef­ti­nom i raz­no­vr­s­nom po­nu­dom, Hr­va­ti su pos­ta­li naj­broj­ni­ji tu­ris­ti u Be­ogra­du

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

Niz be­ograd­skih umjet­ni­ka i kul­tur­nih me­na­dže­ra ju­čer je s ve­le­pos­la­ni­com Mi­rom Ni­ko­lić pred­sta­vio svo­ju po­nu­du na­šim tu­ris­ti­ma Niz be­ograd­skih umjet­ni­ka i kul­tur­nih me­na­dže­ra pri­dru­žio se ve­le­pos­la­ni­ci Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Mi­ri Ni­ko­lić u Za­gre­bu, na pred­stav­lja­nju bo­ga­te kul­tur­ne po­nu­de Be­ogra­da. Glav­ni grad Sr­bi­je pos­ta­je sve važ­ni­ja tu­ris­tič­ka des­ti­na­ci­ja za Hr­va­te želj­ne jef­ti­nog i kva­li­tet­nog pro­vo­da, o če­mu svje­do­či po­da­tak da su upra­vo na­ši gra- đa­ni pos­ta­li naj­broj­ni­ji tu­ris­ti u Be­ogra­du, ko­ji sa 27.731 no­će­nja u pr­vom kvar­ta­lu ove go­di­ne bi­lje­ži po­ve­ća­nje od 31 pos­to. Od film­skih fes­ti­va­la po­put Fes­ta i Bel­doc­sa do glaz­be­nog opu­šta­nja na Adi Ci­ga­nli­ji, ta­moš­nja kul­tur­na po­nu­da iz­ra­zi­to je ži­va, a bi­lje­ži se i re­kor­dan broj hr­vat­skih ku­pa­ca ulaz­ni­ca za be­ograd­ska kul­tur­na do­ga­đa­nja, ču­lo se u za­gre­bač­koj ka­va­ni Jo­hann Fran­ck. Si­noć­nji nas­tu­pi be­ograd­skih glaz­be­ni­ka u tri za­gre­bač­ka klu­ba pos­lu­ži­li su kao do­dat­ni ma­mac za bu­du­će hr­vat­ske tu­ris­te.

Za­bi­lje­žen je i po­ve­ćan in­te­res Hr­va­ta za kon­cer­te i pred­sta­ve u Sr­bi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.