Omi­lje­nim skul­p­tu­ra­ma mjes­to je na uli­ca­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ma­ja Pej­ko­vić-Ka­ćan­ski

O de­set­lje­ću od­la­ska ve­li­kog split­skog umjet­ni­ka Va­ska Li­pov­ca iz­lož­ba nje­go­vih ra­do­va od pri­jam­nog na Aka­de­mi­ji do 1965. kul­tu­ra@ve­cer­nji.net Iz­lož­ba “Va­sko Li­po­vac, ra­ni ra­do­vi 1950.-1965.” otvo­re­na u Sve­uči­liš­noj knjiž­ni­ci u Spli­tu pri­vuk­la je veliku po­zor­nost lju­bi­te­lja umjet­nos­ti i ugled­ni­ka, nje­zi­nu sve­ča­nom otva­ra­nju na­zo­či­li su i An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra, sa­vjet­nik pred­sjed­ni­ce RH, prof. dr. Dra­gan Pri­mo­rac, Da­mir Bo­ras, rek­tor Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu...

Daj­te nam “Bi­cik­lis­te”

Po­vjes­ni­čar umjet­nos­ti Da­li­bor Pran­če­vić, kus­tos iz­lož­be ra­nih ra­do­va Va­ska Li­pov­ca ko­jom se obi­lje­ža­va de­set go­di­na od smr­ti ve­li­kog split­skog umjet­ni­ka, na­gla­ša­va pri­je sve­ga ka­ko je tuž­no što Li­pov­če­vih skul­p­tu­ra ne­ma u Spli­tu prem­da su vr­lo omi­lje­ne. Po­ka­za­lo se to u vi­še na­vra­ta, kad su pos­tav­lje­ni po­pu­lar­ni Va­sko­vi “Bi­cik­lis­ti” na Za­pad­noj oba­li, “Sre­do­vječ­ni par še­ta­ča” na ri­vi i kad je “Pla­vo sta­blo” bi­lo u Vu­ko­var­skoj uli­ci. Ova iz­lož­ba otvo­re­na u pri­zem­lju Sve­uči­liš­ne knjiž­ni­ce (na pr­vom ka­tu je stal­ni pos­tav dje­la Va­ska Li­pov­ca) pred­stav­lja ra­do­ve od umjet­ni­ko­va prij­ma na Aka­de- mi­ju pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti u Za­gre­bu (1950.) do pr­ve sa­mos­tal­ne iz­lož­be u Ga­le­ri­ji umjet­ni­na u Spli­tu (1965.). Iz­lo­že­na su dje­la ko­ja su du­go bi­la u fun­du­su mu­ze­ja, dje­la stva­ra­na u Dr­žav­noj maj­stor­skoj ra­di­oni­ci Kr­ste He­ge­du­ši­ća i unu­tar umjet­nič­ke gru­pa­ci­je Mart, dje­la s iz­lož­be Va­ska Li­pov­ca i Or­da­na Pe­tlev­skog u Yor­ku...

U He­ge­du­ši­će­voj ra­di­oni­ci

Po­seb­nu po­zor­nost priv­la­či vi­traj “Že­na s mač­kom” ko­ji se na­la­zi u za­gre­bač­kom Mu­ze­ju za umjet­nost i obrt, rad na stak­lu “Mor­ski ko­njić”, ma­lo poz­na­te ge­ome­trij­ske ap­s­trak­ci­je Va­ska Li­pov­ca (ko­ji se ba­vio i gra­fič­kim di­zaj­nom) s ko­ji­ma se pred­sta­vio u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji te cr­te­ži. Kus­tos Pran­če­vić pod­sje­ća i na či­nje­ni­cu da je poz­na­ta ame­rič­ka ko­lek­ci­onar­ka i me­ce­na umjet­nos­ti Peg­gy Gug­gen­he­im, ka­da je po­sje­ti­la He­ge­du­ši­će­vu ra­di­oni­cu, ku­pi­la jed­nu Li­pov­če­vu sli­ku. Da­nas se ne zna o sud­bi­ni to­ga dje­la, ali čla­no­vi obi­te­lji Va­ska Li­pov­ca ka­zu­ju da je od te za­ra­de umjet­nik ku­pio svoj pr­vi mo­tor, Dal­ma­tin­ci­ma naj­dra­žu Ves­pu. Iz­lož­bu o mla­dom Va­sku Li­pov­cu či­ni oko 25 eks­po­na­ta, če­ti­ri su iz fun­du­sa za­gre­bač­kog Mu­ze­ja za umjet­nost i obrt, dok su por­tre­ti iz pri­vat­nih zbir­ki. Ova iz­lož­ba ne­dvoj­be­no po­ka­zu­je po­li­va­lent­nost ka­rak­te­ra mla­dih Li­pov­če­vih da­na, ve­za­nost za Ko­tor, Zagreb i Split.

Za sli­ku ko­ju je pro­dao me­ce­ni Peg­gy Gug­gen­he­im Va­sko Li­po­vac si ku­pio Ves­pu Iz­lo­že­ne su i ma­lo poz­na­te ge­ome­trij­ske ap­s­trak­ci­je ko­ji­ma se pred­sta­vio u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji

Sin Va­ska Li­pov­ca Ma­rio Li­po­vac na otva­ra­nju iz­lož­be is­pred vi­tra­ja “Že­na s mač­kom”

Pri­zor iz fil­ma grč­kog re­da­te­lja Yor­g­ho­sa Lan­t­hi­mo­sa “Al­pe”

U Sve­uči­liš­noj knjiž­ni­ci iz­lo­že­no je 25 ra­nih ra­do­va Va­ska Li­pov­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.