Lju­di su da­nas objek­ti stop­lje­ni s ma­som jer straš­no je bi­ti druk­či­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ar­sen Ore­mo­vić

Na tri­bi­ni su­dje­lo­va­li psi­hi­ja­tar-psi­ho­ana­li­ti­čar dr. S. Ma­ta­čić, pre­da­vač na ADU, film­ski kri­ti­čar M. Ko­zi­na i psi­hi­ja­tar prof. dr. sc. V. Ju­kić kul­tu­ra@ve­cer­nji.net U te­me­lji­ma psi­ho­ana­li­tič­ke ana­li­ze fil­ma sto­ji is­tra­ži­va­nje ko­ji od mi­to­va svo­ga vre­me­na umjet­nik ra­bi u svom ra­du – re­če­no je na tri­bi­ni Psi­hi­ja­tri­ja i film odr­ža­noj u sri­je­du u za­gre­bač­kom ki­nu Mül­ler, uz pro­jek­ci­ju fil­ma ci­je­nje­nog grč­kog re­da­te­lja Yor­g­ho­sa Lan­t­hi­mo­sa “Al­pe” iz 2011. go­di­ne.

Ma­ni­pu­la­tiv­ni svi­jet

Na pri­mje­ru pri­če o sku­pi­ni lju­di ko­ji svo­jim pos­lov­nim kli­jen­ti­ma omo­gu­ća­va­ju lak­ši pro­ces ža­lo­va­nja ta­ko što će pred nji­ma utje­lov­lji­va­ti ne­dav­no pre­mi­nu­le čla­no­ve obi­te­lji ili bli­ske oso­be za­klju­či­lo se da je da­naš­nji svi­jet, kao u slu­ča­ju fil­mo­va Pe­dra Al­mo­do­va­ra, hlad­no, ma­ni­pu­la­tiv­no mjes­to u ko­jem su lju­di objek­ti. – Straš­no je bi­ti druk­či­ji, lju­di mo­ra­ju bi­ti pot­pu­no stop­lje­ni s ma­som, te­ško je bi­ti in­di­vi­du­alac i auten­ti­čan – iz­ja­vio je dr. Sta­nis­lav Ma­ta­čić, psi­hi­ja­tar-psi­ho­ana­li­ti­čar, pre­da­vač ko­le­gi­ja Psi­ho­ana­li­za u glu­mač­kom stva­ra­laš­tvu na Aka­de­mi­ji dram­ske umjet­no- sti, ko­ji je gos­to­vao na tri­bi­ni uz film­skog kri­ti­ča­ra Ma­ri­ja Ko­zi­nu i mo­de­ra­to­ra prof. dr. sc. Vla­du Ju­ki­ća.

Sa­do­ma­zo­his­tič­ki od­no­si

Objaš­nja­va­ju­ći da sta­nje per­ver­zi­je po­dra­zu­mi­je­va uki­da­nje raz­li­ka iz­me­đu stvar­nos­ti i fan­ta­zi­je, na pri­mje­ru fil­ma ana­li­zi­ra­lo se si­tu­aci­je u ko­ji­ma lju­di za­mje­nju­ju dru­ge lju­de po­put obje­ka­ta. – Ka­da net­ko pos­ta­ne ne­ži­vi objekt on­da nje­go­vim gu­bit­kom ne­ma i pra­vog ža­lo­va­nja ko­je je neo­p­ho­dan pro­ces sva­kog nor­mal­nog pu­ta opo­rav­ka. U fil­mu “Al­pe” to­ga ne­ma, u nje­mu je pri­ka­zan upra­vo obr­nu­ti pro­ces – re­kao je dr. Ma­ta­čić. M. Ko­zi­na os­vr­nuo se na ši­ri kon­tekst dru­gih Lan­t­hi­mo­so­vih ra­do­va, po­se­bi­ce fil­mo­va “Oč­njak” (2009.) i “Jas­tog” (2015.), u ko­ji­ma su pri­ka­za­ni slič­ni de­vi­jant­ni slu­ča­je­vi po­na­ša­nja i te­mat­ske pre­oku­pa­ci­je. Iako se njih ni­ka­ko ne mo­že pro­ma­tra­ti kao odraz re­aliz­ma, Ko­zi­na je objas­nio da, po Lan­t­hi­mo­su, oni ima­ju ve­ze s grč­kom re­al­nos­ti jer je ve­ći­na “grč­kih obi­te­lji zas­no­va­na na sa­do­ma­zo­his­tič­kim od­no­si­ma”.

Na pri­mje­ru fil­ma “Al­pe” struč­nja­ci ana­li­zi­ra­li si­tu­aci­je u ko­ji­ma lju­di za­mje­nju­ju dru­ge lju­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.