Kri­za cen­ta­ra: Iz­bor­nik Pe­tro­vić os­tao bez Ha­mil­to­na, a vje­ro­jat­no i bez Ra­do­še­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Već da­nas re­pre­zen­ta­ci­ji bi se tre­bao pri­klju­či­ti i Dar­ko Pla­ni­nić, a bi­lo bi lo­gič­no da do­đe i An­te Ži­žić ko­ji je na NBA tes­ti­ra­nju u New Yor­ku Lo­ša vi­jest za iz­bor­ni­ka Pe­tro­vi­ća sti­gla je ju­čer uju­tro u ured HKS-a. Na­tu­ra­li­zi­ra­ni re­pre­zen­ta­ti­vac Jus­tin Ha­mil­ton bi­ra­nim se ri­je­či­ma is­pri­čao za ne­mo­guć­nost pri­klju­či­va­nja re­pre­zen­ta­ci­ji ko­ja se pri­pre­ma za sko­raš­nje olim­pij­ske kva­li­fi­ka­ci­je u To­ri­nu. – Iz­ne­na­di­lo me, a to je od­lič­no za nje­ga, da je Ha­mil­ton do­bio vi­še­go­diš­nji ugo­vor s NBA, ta­ko da do

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.