Ba­bić: Bu­de li tre­ba­lo, za Rio ću zva­ti i Ali­lo­vi­ća

Nje­mač­ka, ak­tu­al­ni eu­rop­ski pr­vak, iz­ra­zi­la že­lju da igra s Hr­vat­skom pri­je olim­pij­skog tur­ni­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db) Da­mir Mr­vec

7. sr­p­nja, ka­da mu je pot­pis ugo­vo­ra, mo­ra bi­ti pot­pu­no zdrav, a ka­ko ne bi ri­ski­rao ve­li­ki ugo­vor, ne mo­že­mo ra­ču­na­ti na nje­ga – objas­nio je Aco ko­jem je na ru­bu ot­ka­zi­va­nja i Le­on Ra­do­še­vić ko­ji se ža­li na oz­lje­du glež­nja. – U sri­je­du će Ra­do­še­vić bi­ti na pre­gle­di­ma kod dr. Bo­ja­ni­ća i dr. Mar­tin­ca, ko­ji će us­t­vr­di­ti kak­va je si­tu­aci­ja, no ja ni­sam pre­ve­li­ki op­ti­mist. U to ime Aco je već po­zvao Dar­ka Pla­ni­ni­ća, a mo­žda je pra­vi tre­nu­tak da po­zo­ve i ci­bo­sa An­tu Ži­ži­ća ko­ji se tre­nu­tač­no na­la­zi na NBA pro­bi u New Yor­ku. U od­no­su na mom­čad ko­ja je osvo­ji­la bron­cu na EP-u u Polj­skoj ne­ma li­je­vog kri­la An­to­ni­ja Ko­va­če­vi­ća i vra­ta­ra Mir­ka Ali­lo­vi­ća da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net Ru­ko­me­ta­ši Hr­vat­ske da­nas su u Sve­tom Mar­ti­nu po­če­li pri­pre­me za OI u Ri­ju. U Me­đi­mur­ju će os­ta­ti do ne­dje­lje, a on­da idu u Dal­ma­ci­ju. Pri­pre­mat će se u Spli­tu, a za­vr­š­ne pri­pre­me oba­vit će u Opa­ti­ji. U pla­nu je odi­gra­va­nje pet utak­mi­ca. Pro­tiv Šved­ske će­mo igra­ti u Spli­tu i Za­dru, pro­tiv Slo­ve­ni­je u Ko­pru i Opa­ti­ji, a u Ri­ju će odi­gra­ti pri­ja­telj­sku utak­mi­cu pro­tiv Nje­mač­ke, ak­tu­al­nih europ­skih pr­va­ka. – Ni­jem­ci su nam se obra­ti­li i pi­ta­li že­li­mo li odi­gra­ti kon­trol- nu utak­mi­cu u Bra­zi­lu. Pris­ta­li smo ka­ko ne bi­smo ima­li du­gač­ku stan­ku iz­me­đu pri­ja­telj­ske utak­mi­ce sa Slo­ve­ni­jom i pr­ve služ­be­ne na tur­ni­ru s Ka­ta­rom – re­kao je iz­bor­nik Želj­ko Ba­bić. Na pri­pre­me su po­zva­ni slje­de­ći igra­či – vra­ta­ri: Ste­va­no­vić, Ivić, Pe­šić; des­na kri­la: Štr­lek, Mi­hić; li­je­va kri­la: Ču­pić, Hor­vat, Ma­tu­lić; kruž­ni na­pa­da­či: Ma­rić, Ko­zi­na, Bro­zo­vić; vanj­ski igra­či: Duv­njak, Ka­ra­čić, Cin­drić, Pav­lo­vić, Sli­ško­vić, Ma­mić, Še­be­tić, Ste­pan­čić, Kop­ljar i Go­jun. Pri­pre­me su du­gač­ke, a ne­ki igra­či ima­ju pro­ble­ma s oz­lje­da­ma. Ma­ri­no Ma­rić je u gip­su, a na oz­lje­de se ža­le Ma­mić, Kop­ljar, Pe­šić i Sli­ško­vić. – Vje­ru­jem da će svi oz­li­je­đe­ni na kra­ju bi­ti sprem­ni. Ako ne bu­du, ima­mo još igra­ča ko­ji su na ši­rem po­pi­su. Ka­da smo ima­li pro­blem s Kop­lja­rom u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Igre, po­zvao sam Bun­ti­ća. Za­što sad ne bih zvao Mir­ka Ali­lo­vi­ća, Igo­ra Vo­ri­ja, Sti­pu Man­da­li­ni­ća ili Želj­ka Mu­su. Ne­mam pro­blem s ti­me da ih zo­vem ako mi tre­ba­ju – re­kao je Želj­ko Ba­bić. Hr­vat­ska će u Ri­ju nas­tu­pi­ti na svo­jim pe­tim Igra­ma. Dva­put su ru­ko­me­ta­ši bi­li zlat­ni (1996. i 2004.), jed­nom tre­ći (London 2012.) i jed­nom če­t­vr­ti (Pe­king 2008.). Pro­pus­ti­li su sa­mo Igre u Syd­neyu 2000. go­di­ne. Igra­či su pri­pre­me po­če­li sis­te­mat­skim pre­gle­di­ma u Po­lik­li­ni­ci Avi­va. – Do­bi­li smo po­t­vr­du da su svi igra­či zdra­vi i da se mom­čad mo­že fo­ku­si­ra­ti is­klju­či­vo na pri­pre­me i tak­ti­ku – re­kao je Tomislav Gra­ho­vac, pred­sjed­nik HRS-a.

Hr­vat­ska će pe­ti put igra­ti na Igra­ma i ju­rit će po če­t­vr­tu me­da­lju ili tre­će zla­to

Želj­ko Ba­bić Uvi­jek ele­gant­ni hr­vat­ski iz­bor­nik u druš­tvu Mar­ka Kop­lja­ra, igra­ča Bar­ce­lo­ne i ka­pe­ta­na hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.